Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch
Triển khai thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 (17/01/2022)
-   +   A-   A+   In  
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao tính đồng bộ, hiệu quả trong hoạt động sở hữu trí tuệ ở tất cả khâu sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ, thực thi quyền nhằm tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; hoạt động sở hữu trí tuệ có sự tham gia tích cực của tất cả các chủ thể trong xã hội, trong đó viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, đặc biệt là các doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo ra, khai thác tài sản trí tuệ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhằm hướng tới hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu đến đến năm 2025, 100% cơ quan quản lý về sở hữu trí tuệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh cử cán bộ có liên quan tham gia các lớp đào tạo cơ bản, nâng cao về sở hữu trí tuệ; 100% viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh được tập huấn, đào tạo cơ bản về sở hữu trí tuệ; tối thiểu 300 đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ; 80% cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa và thể thao đảm bảo thực thi quyền tác giả và quyền liên quan; có ít nhất 10 sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh và 30 sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) của tỉnh được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý, phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ.

Đến năm 2030, 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa và thể thao chấp hành tốt các quy định về quyền tác giả và quyền liên quan; có ít nhất 15 sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh và 50 sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) của tỉnh được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý, phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ.

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp đó là, (1) Triển khai thực hiện chính sách, phát luật về sở hữu trí tuệ; (2) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; (3) Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ; (4) Thúc đẩy các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ; (5) Khuyến khích, nâng cao hiệu quả khai thác tài sản trí tuệ; (6) Phát triển các hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ; (7) Tăng cường nguồn nhân lực cho hoạt động sở hữu trí tuệ; (8) Hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội; tích cực, chủ động hợp tác và hội nhập quốc tế về sở hữu trí tuệ.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch. Định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện; tổ chức sơ kết việc thực hiện Kế hoạch 05 năm 2022 -2025, tổng kết thực hiện Kế hoạch đến năm 2030; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tăng cường công tác quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các Sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa nội dung, tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp có liên quan trong Kế hoạch này theo quy định pháp luật hiện hành./.

(Nguồn: Kế hoạch số 10/KH-UBND)

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 177

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Hồ sơ đề xuất Khu vực phát triển đô thị thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến 2035 (22/11/2023)
  • Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến nãm 2030” (20/09/2023)
  • Chương trình phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023 (20/09/2023)
  • Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023 (17/08/2023)
  • Thông qua Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (29/06/2023)
  • Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh (31/05/2023)
  • Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (01/02/2023)
  • Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (01/02/2023)
  • Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (29/11/2022)
  • Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (14/10/2022)