Phổ biến pháp luật
Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài (04/05/2022)
-   +   A-   A+   In  

Thực hiện công văn số 4414/UBND-VP ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người VN ở nước ngoài,

Nhằm tổ chức tốt việc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các phòng, đơn vị triển khai các nội dung sau:

- Tăng cường thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng về công tác người Việt Nam ở nước ngoài nhất là Kết luận số 12-KL/TW ngày 18/12/2021.

- Lồng ghép trong Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm về chính sách thu hút trí thức, kiều bào hoạt động khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam và Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến người VN ở nước ngoài thông qua trang thông tin điện tử, các ứng dụng mạng xã hội và các hình thức khác.

Sở khoa học và Công nghệ đề nghị các phòng, đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện, báo cáo hàng năm trước ngày 01/12 gửi Bộ phận Pháp chế tổng hợp./.

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 335

Về trang trước Về đầu trang