Thông báo
Tuyên truyền phổ biến các hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, nhất là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp (20/06/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh, về việc Triển khai Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022 – 2025; Văn bản số 601/KHCN-TĐC ngày 02/6/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ, về việc triển khai Kế hoạch số 57/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ (lần 2). Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến trên kênh thông tin đại chúng của tỉnh về các hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, nhất là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp. Thông tin về năng suất chất lượng; chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về nâng cao năng suất chất lượng, và nội dung, mục tiêu của Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã thực hiện tiếp và phát sóng các nội dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; biên tập và phát trên hệ thống thông tin cơ sở để thông tin, tuyên truyền đến người dân trên địa bàn.

(Đính kèm Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh)

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông

Số lượt đọc: 499

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (29/11/2022)
  • Công văn đề nghị báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ năm 2022 (28/11/2022)
  • Quyết định về việc bãi bỏ Hướng dẫn số 01/HD-SKHCN ngày 03/3/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (22/11/2022)
  • Phối hợp phổ biến giới thiệu cuộc thi làm video “1 phút xanh: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu”. (22/11/2022)
  • Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp năm 2022 (18/11/2022)
  • Kết luận thanh tra Chuyên ngành về lĩnh vực an toàn bức xạ đối với các cơ sở bức xạ trong y tế năm 2022 (18/11/2022)
  • Hỗ trợ phát động truyền thông cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Đồng Nai 2022 - lần 2 (10/11/2022)
  • Kế hoạch Truyền thông về biển và đại dương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2030 (08/11/2022)
  • Triển khai việc đánh giá, công nhận sáng kiến và hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến để phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng (08/11/2022)
  • Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2022 (lần 1) (03/11/2022)