Kết quả CCHC
Báo cáo Công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (15/06/2022)
-   +   A-   A+   In  
  

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành theo Quyết định số 5065/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC 06 tháng đầu năm 2022.

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT