Thông tin chỉ đạo điều hành
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (24/01/2022)
-   +   A-   A+   In  
Ngày 21//1/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70- KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Mục đích của Kế hoạch là tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/03/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; xác định rõ nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp, hiệu quả.

Để đạt được mục tiêu trên, Tỉnh đề ra 06 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: (1)tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã; (2)rà soát, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và pháp luật có liên quan; (3)củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; (4) đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hợp tác xã; (5)củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của Liên Minh hợp tác xã tỉnh; (6)phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này triển khai thực hiện. Định kỳ trước ngày 01/12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện Kế hoạch. Định kỳ tổng họp kết quả thực hiện của toàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12 hàng năm.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền hoặc cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể trong Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Nguồn: Kế hoạch số 15/KH-UBND

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 886

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (15/03/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự (11/12/2023)
  • Thông báo thời gian xử phạt hành chính thông qua ghi nhận của hệ thống giao thông, thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 55,56 (09/11/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (01/11/2023)
  • Lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (23/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/10/2023)
  • Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) (06/10/2023)
  • Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (03/10/2023)
  • Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (03/10/2023)