Thông báo
Tổng kết 5 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản (24/05/2022)
-   +   A-   A+   In  
  

Thực hiện Công văn số 1027/STP-BTTP ngày 13/5/2022 của Sở Tư pháp về việc tổng kết 05 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) báo cáo Tổng kết 5 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản.

Xem nôi dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1491

Về trang trước Về đầu trang