Thông báo
Hướng dẫn viết báo cáo tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 (10/05/2022)
-   +   A-   A+   In  
  

Thực hiện Công văn số 430/TĐC-TCCL ngày 25/02/2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng V/v Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021-2022,

Nhằm hướng dẫn Quý doanh nghiệp viết báo cáo và nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn Quý doanh nghiệp biểu mẫu viết báo cáo và nộp các tài liệu kèm theo báo cáo tham dự GTCLQG năm 2022, cụ thể như sau:

I. Báo cáo tham dự GTCLQG

Quý doanh nghiệp tham dự GTCLQG viết báo cáo tham dự theo mẫu đính kèm, bao gồm:

- Báo cáo giới thiệu chung về doanh nghiệp;

- Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của GTCLQG.

07 tiêu chí của GTCLQG cụ thể như sau:

1. Vai trò của lãnh đạo (120 điểm):

- Lãnh đạo cao nhất (70 điểm);               

- Điều hành và trách nhiệm xã hội (50 điểm).        

2. Chiến lược hoạt động (85 điểm):

- Xây dựng chiến lược (45 điểm);

- Triển khai chiến lược (40 điểm).

3. Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường (85 điểm):

- Lắng nghe khách hàng (40 điểm) ;

- Gắn kết với khách hàng (45 điểm).    

4. Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90 điểm):

- Đo lư­ờng, phân tích và cải tiến hoạt động của tổ chức (45 điểm);

- Quản lý thông tin và tri thức (45 điểm).

5. Quản lý nguồn nhân lực (85 điểm):

- Môi trường làm việc của lực lượng lao động (40 điểm).

- Sự gắn kết của lực lượng lao động (45 điểm);                       

6. Quản lý quá trình hoạt động (85 điểm):

- Các quá trình làm việc (45 điểm);

- Hiệu quả làm việc (40 điểm).

7. Kết quả hoạt động (450 điểm):

- Kết quả về sản phẩm và quá trình (120 điểm);

- Kết quả về định hướng vào khách hàng (80 điểm);

- Kết quả về nguồn nhân lực (80 điểm);

- Kết quả về điều hành và vai trò của lãnh đạo (80 điểm);

- Kết quả về chiến lược, tài chính và thị trường (90 điểm).

Tổng điểm tối đa của 07 tiêu chí là 1.000 điểm. Giải thưởng chất lượng quốc gia được tặng cho các doanh nghiệp đạt từ 600 điểm trở lên. Giải vàng chất lượng quốc gia được tặng cho các doanh nghiệp đạt từ 800 điểm trở lên.

II. Thành phần và số lượng hồ sơ nộp

1. Thành phần hồ sơ

Quý doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2022 gồm:

a) Đơn đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia (doanh nghiệp đã nộp tại Hội đồng Sơ tuyển);

b) Báo cáo giới thiệu chung về doanh nghiệp;

c) Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của Giải thưởng chất lượng quốc gia;

d) Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan;

đ) Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);

e) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);

g) Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp);

h) Bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp), các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất (nếu có).

2. Số lượng: 01 bản in và 01 đĩa CD.

III. Thời gian và địa chỉ nộp hồ sơ

1. Thời gian: Trước ngày 15/6/2022.

2. Địa chỉ nộp hồ sơ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Địa chỉ: số 379 Hà Huy Tập, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Điện thoại: (0254) 3702256, Fax: (0254) 3850226.

Trên đây là hướng dẫn viết báo cáo và nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ kính báo Quý doanh nghiệp biết và thực hiện./.

(File hướng dẫn viết báo cáo tham dự GTCLQG năm 2022 đăng tải trên trang website: http://chicuctdc.baria-vungtau.gov.vn/)

 

Tiêu chí giải thưởng chất lượng quốc gia   tại đây

 

Xem nội dung chi tiết công văn   tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 2735

Về trang trước Về đầu trang