Thông báo
Triển khai Kế hoạch số 57/KH-UBND về triển khai Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh BR-VT giai đoạn 2022-2025 (28/04/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Ngày 18/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND về triển khai Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022 – 2025, trong đó UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối, tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

 

Căn cứ Mục IV, Kế hoạch số 57/KH-UBND, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan, đơn vị:

 

a) Trong giai đoạn 2022-2025, căn cứ nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch và hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan, triển khai thực hiện các nhiệm vụ lồng ghép với các chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với định hướng phát triển sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh; Hàng năm, lập dự toán ngân sách thực hiện kế hoạch, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của ngành, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Định kỳ hàng năm trước ngày 10 tháng 12 hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo tình hình thực hiện gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

b) Đối với các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2022 theo Kế hoạch, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị chủ động tăng cường triển khai lồng ghép với các nhiệm phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của đơn vị và gửi nội dung thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện năm 2022 của tỉnh. Thời gian gửi văn bản thực hiện trước ngày 06/5/2022.

 

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp, triển khai thực hiện./.

 

(Kèm theo Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh)

 

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 237

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Tăng cường tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (30/05/2022)
  • Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh về Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (30/05/2022)
  • Tổng kết 5 năm thi hành Luật Đấu giá tài sản (24/05/2022)
  • Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (13/05/2022)
  • Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (13/05/2022)
  • Thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút năm 2022 (12/05/2022)
  • Hướng dẫn viết báo cáo tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 (10/05/2022)
  • Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài (04/05/2022)
  • Triển khai Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 7/4/2022 của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh BR-VT giai đoạn 2022- 2030 (28/04/2022)
  • Triển khai Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ (26/04/2022)