Thông báo
Triển khai Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 7/4/2022 của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh BR-VT giai đoạn 2022- 2030 (28/04/2022)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 07/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về triển khai Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022 – 2030, trong đó UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối, tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch.

 

Căn cứ Mục IV, Kế hoạch số 54/KH-UBND, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan, đơn vị:

 

- Trong giai đoạn 2022-2030, căn cứ nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch, và hướng dẫn của Bộ, ngành liên quan, Quý cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng Kế hoạch lồng ghép với các chương trình, kế hoạch của ngành để triển khai nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Lập dự toán ngân sách hàng năm thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách nhà nước của đơn vị và gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

 

- Định kỳ hàng năm trước ngày 10 tháng 12 hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo tình hình thực hiện gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

 

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu Kế hoạch số 54/KH-UBND để triển khai thực hiện./.

 

(Kèm theo Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh).

 

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 126

Về trang trước Về đầu trang