Thông báo
Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ (15/02/2022)
-   +   A-   A+   In  
 

Căn cứ Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường;

 

Thực hiện Công văn số 1355/UBND-VP ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ, trong đó giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị định nêu trên.

 

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ đến Quý cơ quan, đơn vị./.

 

(Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ).

 

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 218

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (29/11/2022)
  • Công văn đề nghị báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ năm 2022 (28/11/2022)
  • Quyết định về việc bãi bỏ Hướng dẫn số 01/HD-SKHCN ngày 03/3/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (22/11/2022)
  • Phối hợp phổ biến giới thiệu cuộc thi làm video “1 phút xanh: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu”. (22/11/2022)
  • Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp năm 2022 (18/11/2022)
  • Kết luận thanh tra Chuyên ngành về lĩnh vực an toàn bức xạ đối với các cơ sở bức xạ trong y tế năm 2022 (18/11/2022)
  • Hỗ trợ phát động truyền thông cuộc thi “Thiết kế nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Đồng Nai 2022 - lần 2 (10/11/2022)
  • Kế hoạch Truyền thông về biển và đại dương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 2030 (08/11/2022)
  • Triển khai việc đánh giá, công nhận sáng kiến và hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến để phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng (08/11/2022)
  • Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2022 (lần 1) (03/11/2022)