Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Triển khai Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 (22/04/2022)
-   +   A-   A+   In  
Ngày 04/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022, trong đó UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Căn cứ Mục V, Kế hoạch số 52/KH-UBND, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan, đơn vị:

 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch, lồng ghép vào triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của đơn vị.

 

- Đối với các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì các nhiệm vụ theo Kế hoạch, lập dự toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, bố trí kinh phí theo quy định.

 

- Trước ngày 10 tháng 12, báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

 

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp, triển khai thực hiện./.

 

(Kèm theo Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 04/4/2022 và Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT)

 

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 850

Về trang trước Về đầu trang