Tin KHCN trong nước
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng bộ, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường (27/12/2021)
-   +   A-   A+   In  
Với mục tiêu phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ kỹ thuật đo lường theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 996 trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025.

Căn cứ Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025.

Mục tiêu chung là phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ kỹ thuật đo lường theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, đồng bộ với quy hoạch phát triển của tỉnh, quốc gia, phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó tập trung các ngành, lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh như: Công nghiệp, cảng biển, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp;

Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực trong xã hội để đóng góp phát triển hoạt động về đo lường; Triển khai áp dụng hiệu quả bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.

Mục tiêu cụ thể, đồng bộ định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường của địa phương với bộ, ngành, quốc gia; Hỗ trợ và khuyến khích xã hội hóa đầu tư phát triển theo nhu cầu thực tế tại địa phương đáp ứng nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho doanh nghiệp; Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động đo lường ít nhất 300 lượt người tham gia;

 Thiết bị đo lường công nghiệp.

Triển khai Chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và hoạt động xây dựng phương pháp đo cho ít nhất 12 tổ chức, doanh nghiệp; Triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, thứ nhất là rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách tạo thuận lợi hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp: Thường xuyên rà soát, đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động đo lường; thúc đẩy xã hội hóa hoạt động đảm bảo đo lường; khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ về đo lường; tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường;

Thực hiện công tác khảo sát, điều tra thống kê nhu cầu phát triển hoạt động đảm bảo đo lường của các tổ chức, doanh nghiệp nhằm bổ sung phương tiện đo, chuẩn đo lường vào Danh mục các sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển tại địa phương;

Triển khai bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường; chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thứ hai là tăng cường phát triển hạ tầng đo lường: Phát triển thêm 06 lĩnh vực đo các loại phục vụ công tác quản lý nhà nước về đo lường, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đo lường địa phương theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế; Khuyến khích doanh nghiệp tham gia mạng lưới các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo;

Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, năng lực dịch vụ, tư vấn nghiệp vụ kỹ thuật về đo lường cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đo lường của địa phương.

Thứ ba là, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường; Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý hoạt động đo lường.

Thứ tư là, triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa: Triển khai hiệu quả Chương trình đảm bảo đo lường thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và hoạt động xây dựng phương pháp đo theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, qua đó chuẩn hóa năng lực hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

Triển khai hiệu quả chính sách khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, ứng dụng công nghệ đo lường tiên tiến trong quá trình sản xuất theo quy định pháp luật hiện hành.

Thứ năm là, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về hoạt động đo lường: Đẩy mạnh công tác thông tin, phổ biến và tuyên truyền về hoạt động đo lường đến tất cả người dân; tổ chức hội nghị, hội thảo về hoạt động đo lường cho tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh; Có hình thức tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân tham gia thực hiện tốt các hoạt động tăng cường, đổi mới trong lĩnh vực đo lường.

Nguồn: vietQ.vn

Số lượt đọc: 435

Về trang trước Về đầu trang