Chuyển đổi số
Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025 (25/11/2021)
-   +   A-   A+   In  
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025

Theo đó, Kế hoạch đã đánh giá toàn diện các mặt công tác về ứng dụng CNTT của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong giai đoạn 2016-2020 để có định hướng, kế thừa và phát triển. Giai đoạn 2016-2017 việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh chủ yếu là việc đầu tư hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin và nâng cấp trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Giai đoạn 2018-2020, các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trọng tâm của tỉnh bắt đầu được triển khai, bước đầu hình thành nền tảng chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đề ra nhiều mục tiêu quan trọng, cụ thể: 100% các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã sử dụng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; 100% các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã triển khai Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; 100% hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp xã sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số, liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã và liên thông với quốc gia (ngoại trừ các văn bản mật theo quy định). Triển khai nhân rộng hệ thống thông tin Phục vụ họp không giấy và xử lý công việc của Chính phủ đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Hoàn thiện Kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở được kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia (Dân cư, Đất đai, Đăng ký doanh nghiệp, Tài chính, Bảo hiểm,...) nhằm phục vụ phát triển Chính quyền số, phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội;  100% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp mức độ 4. 90% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; Tỉnh thuộc nhóm những địa phương quan tâm triển khai an toàn thông tin mạng ở mức “Tốt” (nhóm A).

Để thực hiện các mục tiêu trên kế hoạch xây dựng, hoạch định 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như, (1) Hoàn thiện môi trường pháp lý, (2) Phát triển hạ tầng kỹ thuật, (3) Phát triển các hệ thống nền tảng, (4) Phát triển dữ liệu, (5) Phát triển các ứng dụng, dịch vụ, (6) Bảo đảm an toàn thông tin, (7) Phát triển nguồn nhân lực

Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này, đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành, triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Xem toàn văn tại đây

Nguồn: UBND Tỉnh

Số lượt đọc: 652

Về trang trước Về đầu trang