Tiêu chuẩn ĐLCL
Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh BR-VT" (30/09/2021)
-   +   A-   A+   In  

Triển khai Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (sau đây gọi là Đề án 996), ngày 23/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án 996 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn đến năm 2025.

Nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có liên quan đến hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

 

Đính kèm:

 

Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 23/8/2021 

- Công văn số 913/SKHCN-TĐC ngày 30/9/2021

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 2009

Về trang trước Về đầu trang