Chỉ đạo Điều hành CCHC
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác CCHC (15/09/2021)
-   +   A-   A+   In  
 

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh.

 

Nhằm tiếp tục thực hiện các nội dung nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các nội dung sau:

 

1. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu phòng, cơ quan, đơn vị trong công tác chủ trì, phối hợp tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Kế hoạch năm 2021 đã được phân công. Phòng cơ quan, đơn vị nào thiếu trách nhiệm, phối hợp chậm trễ, làm chậm tiến độ hoàn thành nhiệm vụ thì người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở phụ trách và Giám đốc Sở.

 

2. Tham mưu xây dựng hướng dẫn, quy trình xử lý công việc nội bộ của phòng, cơ quan, đơn vị mình, trong đó yêu cầu phải định rõ thời hạn xử lý, phân công trách nhiệm từng người, từng khâu, trách nhiệm phối hợp, bám sát từng nội dung công việc được UBND tỉnh giao và được Lãnh đạo Sở chỉ đạo, phân công chủ trì; thường xuyên theo dõi và kịp thời đôn đốc để xử lý đúng thời gian, đạt chất lượng.

 

Thường xuyên rà soát thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi giải quyết của phòng, cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc để tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

 

Những nội dung công việc hành chính liên quan đến việc thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ KH&CN (trừ nội dung đã có quy trình thực hiện) nếu có yêu cầu về thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết thì phải xem xét để xây dựng Quy trình quản lý nội bộ phù hợp với yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đang áp dụng để thống nhất thực hiện.

 

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện TTHC mức độ 4, tăng cường hướng dẫn thực hiện, đảm bảo công khai, minh bạch. Khẩn trương rà soát để cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi trách nhiệm được giao theo lộ trình cắt giảm 50% thời gian giải quyết theo hướng:

 

- Từ nay đến cuối năm 2021 cắt giảm 25% thời gian giải quyết.

 

- Năm 2022 cố gắng tiếp tục cắt giảm để bảo đảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính còn 50% so với hiện nay.

 

3. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ lề lối, phương thức làm việc, thay đổi căn bản phương thức chỉ đạo, điều hành, quản lý sang điện tử và dựa trên dữ liệu số, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là trên hệ thống phần mềm iDesk, tăng cường thực hiện văn bản điện tử ứng dụng chữ ký số, chứng thư số, sử dụng thư điện tử công vụ trong quá trình gửi, nhận văn bản.

 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN chủ trì, phối hợp hoàn thiện hệ thống họp trực tuyến của Sở, đảm bảo kết nối rộng hơn đáp ứng yêu cầu hội họp trực tuyến khi tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

 

4. Các phòng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục rà soát, nghiên cứu các quy định của pháp luật, nhất là các Luật và văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực khoa học và công nghệ, tham mưu lãnh đạo Sở đề xuất UBND tỉnh kiến nghị bộ ngành trung ương phân cấp cho tỉnh, UBND tỉnh phân cấp cho Sở và các địa phương thực hiện theo nguyên tắc cơ quan, địa phương nào làm tốt và quy định pháp luật cho phép. Bên cạnh đó các phòng, cơ quan, đơn vị tập trung rà soát những khó khăn, vướng mắc, cơ sở pháp lý còn thiếu khi tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ để tham mưu Lãnh đạo Sở trình UUND tỉnh kiến nghị các bộ ngành trung ương xem xét hướng dẫn hoặc tháo gỡ.

 

5. Các phòng, cơ quan, đơn vị khi tham mưu Lãnh đạo Sở đề xuất UBND tỉnh phải lưu ý một số vấn đề như sau:

 

- Nội dung đề xuất phải nêu rõ căn cứ pháp lý, thực trạng vấn đề cần đề xuất (nếu có), quan điểm giải quyết, phương án xử lý, không nêu chung chung hoặc đề xuất nhiều phương án; khi trình UBND tỉnh phải đảm bảo tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện đầy đủ hồ sơ theo quy định (Văn bản, Tờ trình phải có chữ ký tắt của Lãnh đạo Sở; các bảng, biểu, phụ lục kèm theo nếu có phải có dấu treo của cơ quan. Trường hợp trình văn bản điện tử cũng phải đảm bảo yêu cầu nêu trên).

 

- Đối với nội dung tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh hoặc báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì phải đảm bảo được tập thể Lãnh đạo Sở xem xét thống nhất và lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu quy định bắt buộc phải lấy ý kiến).

 

6. Giao ông Phạm Ngọc Thắng chủ trì (Văn phòng Sở phối hợp) triển khai thực hiện giải pháp nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công/PAPI năm 2021 liên quan đến phạm vi, lĩnh vực của ngành; tiếp tục kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp bằng chứng việc thực hiện Bộ chỉ số CCHC năm 2021 để phục vụ kịp thời công tác chấm điểm cuối năm. Báo cáo Giám đốc Sở hàng tháng (hoặc trong các cuộc họp giao ban tháng) về công tác kiểm soát TTHC, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc phạm vi trách nhiệm được giao theo lộ trình đề ra.

 

7. Giao Chánh văn phòng Tham mưu triển khai nội dung kiểm tra công vụ theo kế hoạch chung của tỉnh; chủ trì, phối hợp các phòng, cơ quan hành chính trực thuộc Sở trong công tác đánh giá đội ngũ công chức, trên cơ sở xem xét, đề xuất thực hiện sắp xếp, điều chuyển những trường hợp không đáp ứng yêu cầu. Đồng thời tham mưu thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Kế hoạch.

 

Tham mưu Lãnh đạo Sở lựa chọn một số đồng chí lãnh đạo, quản lý cấp phòng Sở để thực hiện điều động, bố trí luân chuyển với lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc UBND cấp huyện khi có yêu cầu.

 

Đề nghị Tổ CNTT, quản trị CNTT của sở chủ trì, phối hợp rà soát toàn bộ số lượng người sử dụng trên hệ thống iDesk để sắp xếp lại, phân luồng phù hợp; định kỳ kiểm tra việc theo dõi, chỉ đạo, điều hành trên hệ thống iDesk, việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ, qua đó tham mưu Giám đốc Sở phê bình những trường hợp thực hiện chưa tốt, thiếu phối hợp, trễ hạn, làm chậm tiến độ hoàn thành, tổng hợp, báo cáo chung của Sở. Nghiên cứu hoàn thiện việc ứng dụng iDesk để xử lý văn bản của đảng, đoàn thể theo quy định.

 

Xem nội dung chi tiết công văn số 836/SKHCN-VP

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 2183

Về trang trước Về đầu trang