An toàn bức xạ và Hạt nhân
Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị Xquang chẩn đoán trong y tế (13/09/2023)
-   +   A-   A+   In  
  

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế đến Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh.

- Bước 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở KH&CN kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

- Bước 3. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được phí, lệ phí và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở KH&CN tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chấn đoán trong y tế). Trường hợp không cấp phép, chậm nhất trong thời hạn nêu trên, Sở KH&CN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp theo một các phương thức sau đây:

- Nộp trực tiếp;

- Qua hệ thống bưu chính công ích;

- Nộp trực tuyến theo địa chỉ dichvucong.gov.vn hoặc dichvucong.bariavungtau.gov.vn

(DVCTT một phần)

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Mẫu kèm theo);

+ Bản sao giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn;

+ Kết quả đo liều kế cá nhân trong thời gian hiệu lực của giấy phép đề nghị gia hạn;

+ Bản sao kết quả kiểm xạ;

+ Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị;

+ Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gần nhất) (Mẫu kèm theo);

+ Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gần nhất) (Mẫu kèm theo);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được phí, lệ phí và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở KH&CN tỉnh

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế.

h) Phí, lệ phí

- Phí thẩm định cấp giấy phép: 75% phí thẩm định cấp giấy phép mới.

- Lệ phí cấp giấy phép: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Mẫu số 06- PL IV);

- Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn (Mẫu số 01- PL III);

- Báo cáo đánh giá an toàn (Mẫu số 05-PL V).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Tổ chức, cá nhân muốn gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ phải gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi giấy phép hết hạn ít nhất 45 ngày đối với giấy phép có thời hạn trên 12 tháng.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

- Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

- Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành.

Biểu mẫu đính kèm

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 248

Về trang trước Về đầu trang