Thông tin chính sách mới
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính (07/06/2021)
-   +   A-   A+   In  

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính.

Mục tiêu đến năm 2025.

- Bảo đảm thực hiện từ bằng đến cao hơn các chỉ tiêu chuyển đổi số đề ra trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Từng bước tự động hóa công tác báo cáo, thống kê để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, ra quyết định một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, kịp thời.

- Toàn bộ thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tích hợp lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Giải quyết nhanh chóng, kịp thời các thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức. Từng bước đưa hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

- Phát triển hạ tầng số thống nhất, đồng bộ, hiện đại và tin cậy phục vụ cho chuyển đổi số, đô thị thông minh và cải cách hành chính. Xây dựng và đưa vào vận hành, khai thác Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, Kho dữ liệu dùng chung và Hệ sinh thái dữ liệu mở của tỉnh, có kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia. Từng bước hoàn thành lộ trình số hóa hồ sơ, tài liệu, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành, sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu.

- Phấn đấu nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu trong cả nước về mức độ chuyển đổi số theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông thông qua Bộ chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh.

- Từng bước triển khai và thúc đẩy kinh tế số, xã hội số trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh.

- Cơ bản hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng đô thị thông minh của tỉnh, thông minh hóa các ứng dụng trong quản lý, điều hành và các ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và du khách. Gắn kết các dịch vụ đô thị thông minh với các dịch vụ chính quyền số. Từng bước chuyển quản lý đô thị từ truyền thống sang quản lý trên dữ liệu số.

Tầm nhìn đến năm 2030

Đến năm 2030, Bà Rịa-Vũng Tàu cơ bản hoàn thiện chuyển đổi số và hình thành mô hình đô thị thông minh; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân; kinh tế số trở thành nền tảng cốt lõi thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ và xây dựng xã hội an toàn, nhân văn, thịnh vượng.

Xem toàn văn Nghị quyết

(Nguồn: Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 28/5/2021)

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 614

Về trang trước Về đầu trang