Công tác khác
Lập danh mục TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021 (19/05/2021)
-   +   A-   A+   In  
 

Thực hiện nội dung công văn số 4397/ UBND-VP ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh v/v lập danh mục, lộ trình DVC trực tuyến được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2021 và đẩy mạnh việc thanh toán trực tuyến.

 

Trong năm 2020, Sở có 20 TTHC đã được tích hợp dịch vụ công mức độ 3,4 lên CDVCQG. Sau khi rà soát các danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở Khoa học và Công nghệ thống nhất lập danh mục thêm 20 TTHC ở mức độ 3, 4 (tỷ lệ 33,3%) sẽ được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2021. Tổng số là 40/60 TTHC, đạt tỷ lệ 66.6%.

 

(Đính kèm công vănphụ lục).

 

 

 

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 700

Về trang trước Về đầu trang