Thông tin chỉ đạo điều hành
Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (16/03/2021)
-   +   A-   A+   In  
Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện trên phạm vi cả nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020. Tổng điều tra kinh tế nhằm thu thập thông tin cơ bản về các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hoạt động sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng để phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Các nội dung thông tin cần thu thập bao gồm: nhận dạng đơn vị điều tra; lao động và thu nhập của người lao động; kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra.

Tổng điều tra được thực hiện theo hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/3 đến ngày 30/5/2021.

- Giai đoạn 2: Thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/7 đến ngày 30/7/2021.

Dự kiến, kết quả sơ bộ Tổng điều tra công bố vào tháng 12/2021. Kết quả chính thức công bố vào quý II năm 2022.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, cuộc Tổng điều tra được áp dụng tối đa công nghệ thông tin trong thu thập thông tin thống kê (các bảng hỏi điện tử, phiếu điều tra điện tử) và các hồ sơ hành chính, cơ sở dữ liệu hành chính của các sở, ban, ngành... để thu thập thông tin, nhằm giảm chi phí trong công tác điều tra. Điều này yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải thực hiện tốt việc cung cấp các dữ liệu hành chính về các đơn vị cơ sở do cơ quan mình đang quản lý; các Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp cũng cần nỗ lực hơn nữa để vận dụng tốt công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Theo Kế hoạch tổ chức thực hiện phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Kế hoạch 161/KH-UBND), thời gian triển khai công tác điều tra, thu thập thông tin được thực hiện như sau:

- Đối với khối doanh nghiệp: Thực hiện từ ngày 02/01/2021 đến 30/7/2021 với hai giai đoạn; giai đoạn một điều tra toàn bộ từ 02/01/2021 đến 30/4/2021 và giai đoạn hai điều tra chọn mẫu từ 02/5/2021 đến 30/7/2021; trong các giai đoạn có các bước tiến hành cụ thể theo quy trình sản xuất thông tin thống kê;

- Đối với khối sự nghiệp, các hiệp hội, các tổ chức xã hội: Chuẩn bị thu thập thông tin từ ngày 01/02/2021 đến 28/02/2021. Tiến hành thu thập thông tin từ ngày 01/3/2021 đến 30/4/2021;

- Đối với khối cá thể: Chuẩn bị thu thập thông tin từ ngày 02/5/2021 đến 15/6/2021. Tiến hành thu thập thông tin từ ngày 01/7/2021 đến 30/7/2021;

- Đối với khối tôn giáo, tín ngưỡng: Chuẩn bị thu thập thông tin từ ngày 02/6/2021 đến 15/6/2021. Tiến hành thu thập thông tin từ ngày 01/7/2021 đến 30/7/2021;

- Khối cơ quan Đảng, các đơn vị hành chính thuộc tỉnh và trực thuộc các huyện, thị xã, thành phố do Sở Nội vụ chủ trì triển khai theo Kế hoạch và phương án của Bộ Nội vụ (Quyết định số 1006/QĐ-BNV).

Để đảm bảo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định số 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện phương án Tổng điều tra ban hành theo Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh và tiến hành thực hiện tốt, có hiệu quả kế hoạch đã đề ra, đảm bảo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (Ủy ban nhân dân cấp huyện) có trách nhiệm thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của đơn vị mình; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch Tổng điều tra trên địa bàn huyện; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (Ủy ban nhân dân cấp xã), Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong cuộc Tổng điều tra trên địa bàn quản lý.

3. Các sở, ban, ngành tham gia Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ đạo tổng điều tra tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã quán triệt, tổ chức tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra này đến toàn thể các thôn, ấp, bản, tổ dân phố và các hộ gia đình thuộc đơn vị điều tra, thu thập thông tin nhằm huy động sự tham gia ủng hộ rộng rãi của các tổ chức, đoàn thể và nhân dân, đảm bảo cho cuộc Tổng điều tra tiến hành đúng tiến độ theo phương án, đạt hiệu quả cao.

5. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã có trách nhiệm cử cán bộ tham gia đầy đủ công tác tập huấn nghiệp vụ điều tra, đặc biệt là việc áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị di động trong thu thập thông tin và quản lý cuộc Tổng điều tra; xây dựng các kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tổng điều tra của cấp mình; chỉ đạo và tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tổng điều tra đối với Ban chỉ đạo tổng điều tra cấp dưới nhằm phát hiện những thiếu sót và kịp thời điều chỉnh, tránh xảy ra trùng lặp, thiếu thông tin gây khó khăn cho công tác chỉnh lý, tổng hợp cũng như ảnh hưởng tới tiến độ chung của cuộc Tổng điều tra.

6. Các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh cá thể, hộ gia đình, các cơ sở kinh tế, đơn vị sự nghiệp, các hiệp hội, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thuộc đơn vị điều tra thu thập thông tin trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm cung cấp đầy đủ, trung thực, kịp thời những thông tin trên các phiếu điều tra, bảng hỏi điện tử (webform) tại Trang thông tin điện tử điều hành Tổng điều tra (Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm cung cấp tài khoản và mật khẩu cho các đơn vị) hoặc các điều tra viên sẽ thu thập trực tiếp trên thiết bị di động (máy tính bảng, Smartphone...) tại cơ sở.

7. Về công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng thông tin, và nghiệm thu kết quả điều tra (đồng bộ lên hệ thống, duyệt phiếu điều tra...) trên hệ thống Trang thông tin điều hành Tổng điều tra: Đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia Ban Chỉ đạo tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo các thành viên trong tổ giúp việc thường xuyên kiểm tra, giám sát trên hệ thống Trang thông tin điện tử Tổng điều tra và có ý kiến xử lý kịp thời đối với những sai sót của các điều tra viên, tổ trưởng điều tra, các chủ thể kinh tế thuộc đơn vị điều tra, nhằm nâng cao chất lượng thông tin điều tra; Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường công tác chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các xã, phường, thị trấn tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các điều tra viên, tổ trưởng điều tra tại các địa bàn điều tra hàng ngày (trong suốt thời gian điều tra) trên hệ thống Trang thông tin điện tử điều hành Tổng điều tra một cách chặt chẽ, có hệ thống, đúng quy trình, phát hiện kịp thời và yêu cầu chỉnh lý những sai sót thông tin trong điều tra nhằm đảm bảo chất lượng, tính hợp lý, logic của các thông tin, đồng thời đảm bảo tiến độ của cuộc Tổng điều tra.

8. Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Cục Thống kê tỉnh) lập kế hoạch, đề xuất kinh phí cho việc nghiên cứu, hợp tác với các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục Thống kê khai thác những thông tin cần thiết, tổng hợp, biên soạn các báo cáo phân tích chuyên sâu, xuất bản các ấn phẩm của cuộc Tổng điều tra phục vụ tốt cho lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Kế hoạch số 161/KH-UBND
Công văn số 13466/UBND-VP

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 1248

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (15/03/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự (11/12/2023)
  • Thông báo thời gian xử phạt hành chính thông qua ghi nhận của hệ thống giao thông, thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 55,56 (09/11/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (01/11/2023)
  • Lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (23/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/10/2023)
  • Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) (06/10/2023)
  • Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (03/10/2023)
  • Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024 (03/10/2023)