Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (10/09/2020)
-   +   A-   A+   In  
Ùy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 188 /KH-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT