Thông tin chỉ đạo điều hành
UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại Danh mục TTHC được cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định. (19/01/2021)
-   +   A-   A+   In  
UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản yêu cầu các Sở ngành, địa phương rà soát lại Danh mục thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định.

Theo Văn bản, thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thực hiện ngay các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 “Về việc công bố danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”. Tuy nhiên, hiện nay thông tin về thủ tục hành chính có nhiều thay đổi về: Tên thủ tục hành chính; thời hạn giải quyết thủ tục hành chính; số lượng thủ tục hành chính. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các Sở, ban, ngành: Lập Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định hiện nay, yêu cầu số lượng thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết ít nhất 30% (theo Chỉ thị số 24/CT-UBND) trên tổng số thủ tục hành chính mà cơ quan mình đang thực hiện, gửi Danh mục về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp trước ngày 09/02/2021.

2. Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố rà soát và ban hành lại quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành và phải đảm bảo số lượng thủ tục hành chính cắt giảm ít nhất 30% trên tổng số thủ tục hành chính cấp huyện (thay thế các Quyết định ban hành danh mục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trước đây đã ban hành). Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện rà soát và ban hành lại quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết theo quy định trên và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 26/02/2021.

Lưu ý: các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 01 ngày (ngày làm việc) trở lên (không cắt giảm nữa ngày).

3. Giao Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thay thế Quyết định số 1094/QĐ-UBND./.

(Nguồn: Văn bản 486/UBND-VP)

Theo Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục tên các TTHC cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Có 596 thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành, cụ thể: Sở Giao thông vận tải 23 TTHC, Sở Y tế 63 TTHC, Ban Quản lý các khu công nghiệp 30 TTHC, Sở Tài chính 25 TTHC, Sở Công Thương 77 TTHC, Ban dân tộc 05 TTHC, Sở Ngoại vụ 05 TTHC, Thanh tra tỉnh 03 TTHC, Sở Thông tin và Truyền thông 17 TTHC, Sở Tài nguyên và Môi trường 38 TTHC, Sở Giáo dục và Đào tạo 29 TTHC, Sở Văn hóa và Thể thao 34 TTHC, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 41 TTHC, Sở Xây dựng 18 TTHC, Sở Kế hoạch và Đầu tư 44 TTHC, Sở Nội vụ 29 TTHC, Sở Tư pháp 42 TTHC, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 37 TTHC, Sở Khoa học và Công nghệ 24 TTHC, Sở Du lịch 12 TTHC

 

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 794

Về trang trước Về đầu trang