Thông tin chính sách mới
Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (11/01/2021)
-   +   A-   A+   In  
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Theo Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND, đối tượng áp dụng Chính sách nêu trên gồm có: Nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác; cá nhân, người được ủy quyền đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình đăng ký kinh doanh; Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Doanh nghiệp; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết này.

Nội dung và mức hỗ trợ cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết: ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí, trong đó hỗ trợ không quá 300 triệu đồng/dự án liên kết từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; không quá 250 triệu đồng/dự án liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; không quá 250 triệu đồng/dự án liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; không quá 200 triệu đồng/dự án liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

2. Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết: ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: Nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đối với dự án liên kết trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Mức hỗ trợ không quá 5 tỷ đồng/dự án liên kết.

3. Hỗ trợ xây dựng mô hình liên kết điểm: hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện mô hình bao gồm, chi phí mua giống, thiết bị, vật tư thiêt yêu cho các hợp tác xã, trang trại để xây dựng mô hình liên kết điểm nhưng không quá 01 tỷ đồng/mô hình; hỗ trợ 100% kinh phí nhưng không quá 02 tỷ đồng/mô hình đối với mô hình liên kết điểm thực hiện tại huyện Côn Đảo và các xã có thôn, ấp đặc biệt khó khăn theo danh sách đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.

4. Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã cho các bên tham gia liên kết: hỗ trợ 20 triệu đồng/nhãn hiệu hàng hóa cho việc xây dựng và đăng ký chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa (bao gồm tem truy xuất nguồn gốc điện tử); hỗ trợ 50% chi phí mua giống và vật tư thiết yếu đối với liên kết trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

5. Hỗ trợ 40% chi phí, nhưng không quá 300 triệu đồng/dự án liên kết khi áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), cụ thể: hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/hộ cho liên kết trồng trọt; chăn nuôi không quá 18 triệu đồng/hộ; thủy sản không quá 17 triệu đồng/hộ.

Nguồn: Công văn 14683/UBND-VP;
Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 599

Về trang trước Về đầu trang