Công tác khác
Phiếu khảo sát ý kiến tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở KH&CN năm 2021 (07/09/2020)
-   +   A-   A+   In  
 

Nhằm khảo sát lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân (gọi tắt là khách hàng) có liên quan đến hoạt động giải quyết TTHC và cung cấp DVC về lĩnh vực khoa học và công nghệ, qua đó tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, từ đó phát huy ưu điểm, kịp thời chấn chỉnh những mặt tồn tại, hạn chế.

 

Với mục đích trên Ban Chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khảo sát ý kiến khách hàng bên ngoài đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ được tiến hành bằng hình thức sau:

 

- Thực hiện bằng Phiếu khảo sát (mẫu đính kèm, có đóng dấu treo)

 

- Việc gửi phiếu đến tổ chức, cá nhân được thực hiện bằng các cách như sau:

 

+ Gửi qua email, fax hoặc gửi qua bưu điện (theo danh sách tổ chức, cá nhân có liên hệ giải quyết TTHC, DVC).

 

+ Gửi phiếu trực tiếp đến khách hàng nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

 

+ Khảo sát ý kiến khách hàng về thực hiện TTHC trên website của sở và các đơn vị (tại các mục lấy ý kiến tương tự như Phiếu khảo sát)

 

- Đối với các đơn vị trực thuộc có xây dựng HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015 thì tự thực hiện khảo sát ý kiến khách hàng về các TTHC-DVC do đơn vị trực tiếp thực hiện (Gửi kết quả về Sở để tổng hợp chung)

 

* Thời gian thực hiện:

 

- Gửi phiếu khảo sát: Ngay từ khi phát sinh hồ sơ TTHC, DVC.

 

- Tổng hợp kết quả khảo sát: Trước ngày 10/12/2021

 

Các ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp, đánh giá đầy đủ, qua đó định hướng các giải pháp cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công và nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC.

 

Download phiếu khảo sát

Nguồn: Sở KH&CN

Số lượt đọc: 1450

Về trang trước Về đầu trang