Thống kê KHCN
Báo cáo thống kê ngành khoa học công nghệ năm 2019 (20/01/2020)
-   +   A-   A+   In  
Chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (thay thế Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ và Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN).

- Kỳ hạn báo cáo: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019

 

- Thời gian gửi báo cáo: Trước ngày 15/02/2020

 

Tải tại đây: Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN (file .doc) và (file .Pdf
 
Quý cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo thống kê, vui lòng tải biểu mẫu tại đây: Mẫu phiếuHướng dẫn điền phiếu

Nguồn: Vân Anh

Số lượt đọc: 1405

Về trang trước Về đầu trang