Tin KHCN trong nước
Ưu tiên kinh phí thực hiện Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới (05/11/2014)
-   +   A-   A+   In  

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ưu tiên kinh phí năm 2014 và 2015 để thực hiện các đề tài thuộc Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2016.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận số 97-KL/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, KHCN là nhiệm vụ ưu tiên nhằm để xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Cần chú trọng đầu tư cho công tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất nông nghiệp, ưu tiên cho các vùng sản xuất các sản phẩm chủ lực phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng lớn trong nước, coi đây là khâu đột phá trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn.

 

Thực hiện Quyết định 27/QĐ-TTg ngày 5/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt và tổ chức thực hiện 36 đề tài, dự án xây dựng mô hình. Hiện nay có 13 dự án xây dựng mô hình với tổng kinh phí 43 tỷ đồng thực hiện từ 2014 đến nay chưa có kinh phí để triển khai. Đến năm 2015 kế hoạch kinh phí khoảng 159 tỷ đồng.

 

Vì vậy, nhằm phục vụ kịp thời cho người dân áp dụng KH&CN, xây dựng mô hình nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay và giai đoạn tiếp theo 2016-2020, Phó Thủ tướng giao Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ưu tiên kinh phí năm 2014 và 2015 để thực hiện các đề tài thuộc Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2016 theo đúng quy định tại Quyết định 27/QĐ-TTg ngày 5/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm rà soát lại quy mô của các đề tài, dự án; quyết định các nội dung để đầu tư theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả.

 

Đồng thời tổ chức đánh giá kết quả thực hiện bước đầu nhằm nâng cao hiệu quả của Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: vista

Số lượt đọc: 8695

Về trang trước Về đầu trang