Thống kê KHCN
Báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ (11/02/2014)
-   +   A-   A+   In  

Thực hiện Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15/8/2008 về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành; Chỉ thị số 3595/CT-BKHCN ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc tăng cường công tác thống kê KH&CN; Thực hiện Thông tư số 23/2011/TT- BKHCN ngày 22/9/2011 của Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ; Thông tư 05/2010/TT-BKHCN ngày 02/7/2010 quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ; 

Nhằm đẩy mạnh công tác thống kê KH&CN, phục vụ một cách thiết thực, hiệu quả cho hoạt động quản lý, chỉ đạo và điều hành của ngành KH&CN nói riêng và quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị các cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức có tư cách pháp nhân và có sử dụng ngân sách nhà nước để hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng thực hiện báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ

1.1. Đối tượng thực hiện báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ là cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức có tư cách pháp nhân thuộc một trong những loại hình sau:

a. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:

- Các phòng kinh tế/ kinh tế - hạ tầng các huyện, thành phố;

- Các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập khác có sử dụng ngân sách nhà nước để hoạt động khoa học và công nghệ;

b. Các tổ chức khoa học và công nghệ của Nhà nước được quy định tại Điều 9 Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000, bao gồm:

- Các tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Các trường đại học, học viện, trường cao đẳng;

- Các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ;

c. Các tập đoàn, tổng công ty, công ty, doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập có sử dụng ngân sách nhà nước để hoạt động khoa học và công nghệ;

d. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ; các doanh nghiệp khác có sử dụng ngân sách nhà nước để hoạt động khoa học và công nghệ;

đ. Các tổ chức: chính trị, chính trị-xã hội, chính trị-xã hội-nghề nghiệp, xã hội, xã hội-nghề nghiệp và các đơn vị trực thuộc có sử dụng ngân sách nhà nước hoặc các nguồn vốn được coi là ngân sách nhà nước để hoạt động khoa học và công nghệ.

 1.2. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng không thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ.

( Đối tượng thực hiện báo cáo thống kê cơ sở về được quy định tại Điều 02, Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN ngày 02/7/2010 của Bộ KH&CN về quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ)

2.Nội dung báo cáo và biểu mẫu báo cáo

2.1. Nội dung và biểu mẫu báo cáo bao gồm:

a) Thông tin chung về đơn vị báo cáo (Biểu 01CS-KHCN, Phụ lục I);

b) Số lao động của đơn vị báo cáo (Biểu 02CS-KHCN, Phụ lục II);

c) Số viên chức khoa học và công nghệ (Biểu 03CS-KHCN, Phụ lục III);

d) Chi cho khoa học và công nghệ (Biểu 04CS-KHCN, Phụ lục IV);

đ) Số đề tài/dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (Biểu 05CS-KHCN, Phụ lục V);

e) Hợp tác quốc tế trong khoa học và công nghệ (Biểu 06CS-KHCN, Phụ lục VI);

g) Sở hữu công nghiệp (Biểu 07CS-KHCN, Phụ lục VII);

h) Giải thưởng khoa học và công nghệ (Biểu 08CS-KHCN, Phụ lục VIII).

2.2. Nội dung báo cáo phải được điền vào các biểu mẫu theo hướng dẫn:

- Các biểu mẫu báo cáo:  Tải về tại đây.doc

- Hướng dẫn điền báo cáo:  Tải về tại đây.doc

- Bảng phân loại và danh mục chuẩn: Tải về tại đây.rar

- Phần mềm và hướng dẫn sơ bộ sử dụng phần mềm hỗ trợ chế độ Báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN:

+ Phần mềm (file rar, gỡ nén trước khi cài đặt): Tải về tại đây.rar

+ Hướng dẫn sử dụng phần mềm: Tải về tại đây.doc

2.3. Kỳ hạn báo cáo và thời hạn gửi báo cáo:

- Kỳ hạn báo cáo là 01 năm, tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo;

- Các đơn vị báo cáo phải gửi báo cáo về Trung tâm Tin học và Thông tin KH&CN chậm nhất là ngày 28/2 năm kế tiếp của năm báo cáo theo dấu bưu điện;

- Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 202 Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT

ĐT: 064 3510573 - Fax: 064 3510573

Chi tiết liên hệ:

Nguyễn Thị Vân Anh; ĐT: 064 3717751 hoặc Nguyễn Trọng Nhân; ĐT: 064 3510573

E-mail: vananhvt88@yahoo.com

Nguồn: Vân Anh

Số lượt đọc: 1638

Về trang trước Về đầu trang