Thông tin chỉ đạo điều hành
Kiện toàn Bộ phận Một cửa các cấp và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP (27/05/2019)
-   +   A-   A+   In  
Để đảm bảo tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 23 tháng 4 năm 2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo như sau:

1. Về kiện toàn Bộ phận Một cửa các cấp:

- Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: khẩn trương kiện toàn Bộ phận một cửa và ban hành Quy chế tổ chức và họat động của Bộ phận Một cửa theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông tư số 01/2019 ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Kế họach triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp phải làm rõ chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo công chức được cử ra làm việc tại Bộ phận một cửa theo hướng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo phương thức 4 tại chỗ.

- UBND cấp huyện báo cáo tình hình kiện toàn Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp) trong báo cáo tình hình, kết quả công tác kiểm soát TTHC quý II/2019.

2. Về xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính:

- Các Sở, ban, ngành khẩn trương hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử trên hệ thống thông tin điện tử một cửa tỉnh. Việc xây dựng quy trình nội bộ cần bảo đảm tính khả thi và khoa học trên cơ sở rà soát, đánh giá quy trình đang triển khai. Nội dung quy trình phải bảo đảm cụ thể các bước thực hiện, chi tiết đến mức độ phòng, ban, đơn vị có trách nhiệm giải quyết và có thể hiện bản đồ quy trình các bước theo tiêu chuẩn quốc gia vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp huyện, cấp xã phải được thống nhất đối với tất cả các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong toàn tỉnh làm cơ sở thiết lập quy trình điện tử và đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính

- Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trước 30/6/2019

- Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông: Trên cơ sở quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, xem xét cài đặt (thiết lập) quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin điện tử một cửa cấp tỉnh để áp dụng cho các cấp trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: UBND Tỉnh

Số lượt đọc: 1836

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 (02/07/2024)
  • Về việc công khai kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia của tỉnh tháng 5/2024 (01/07/2024)
  • Triển khai chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (15/03/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự (11/12/2023)
  • Thông báo thời gian xử phạt hành chính thông qua ghi nhận của hệ thống giao thông, thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 55,56 (09/11/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (01/11/2023)
  • Lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (23/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/10/2023)
  • Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) (06/10/2023)