Thông tin chỉ đạo điều hành
Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. (15/05/2019)
-   +   A-   A+   In  
Nhằm tiếp tục thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp để giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CCVC nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; tiếp tục sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ quan, đom vị theo hướng giảm đầu mối, giảm cấp trung gian đảm bảo tinh gọn, hợp lý, hiệu quả.

2. UBND cấp huyện phối hợp với cấp ủy cùng cấp xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án thí điểm sáp nhập Ủy ban kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra cấp huyện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại văn bản số 4642-CV/TU ngày 29/8/2018 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW.

3. Theo nhiệm vụ đã được phân công, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục sắp xếp sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp đảm bảo lộ trình tại Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh. Trong năm 2019, 2020 tập trung xây dựng hoàn thành các phương án trình UBND tỉnh:

- Tiếp tục sắp xếp mạng lưới, trường, lớp để đảm bảo tinh gọn đầu mối, giảm biên chế hành chính gián tiếp, tăng cường biên chế giáo viên đảm bảo bố trí đủ biên chế giáo viên tại các Trường mầm non, Trường phổ thông trong điều kiện không được Bộ Nội vụ tăng biên chế cho ngành giáo dục. Hợp nhất Trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp Long Điền và Trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp Đất Đỏ.

- Sáp nhập Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên vào Trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh. Hợp nhất Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn và Trung tâm xã hội thành Trung tâm bảo trợ xã hội. Hợp nhất Trung tâm công tác xã hội và Trung tâm bảo trợ trẻ em Vũng Tàu thành Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ trẻ em.

- Sắp xếp các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế dự phòng thành Trung tâm kiểm soát bệnh tật theo quy định.

- Hợp nhất Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ với Trung tâm thông tin và thống kê khoa học công nghệ.

- Sáp nhập Đoàn ca múa nhạc vào Trung tâm văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

- Hợp nhất Đài truyền thanh vói Trung tâm văn hóa, thông tin & thể thao và Thư viện thuộc UBND cấp huyện.

- Hợp nhất các Trung tâm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin đang trực thuộc các sở, ngành thành 01 đơn vị (ưu tiên giữ ổn định đối với đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên).

- Hợp nhất, sáp nhập các Ban quản lý dự án cấp tỉnh, cấp huyện để thu gọn đầu mối.

- Sắp xếp tổ chức lại các Trạm Chăn nuôi và thú y, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông, khuyến ngư cấp huyện thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện.

- Sáp nhập hoặc chuyển đổi các Ban quản lý chợ, sắp xếp các Ban quản lý các khu du lịch, Trung tâm hỗ trợ khách du lịch.

- Sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn có sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ.

4. Thực hiện lộ trình tinh giản biên chế kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành: Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 về việc giao chi tiêu thực tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính thuộc tỉnh giai đoạn 2015-2021 và Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 15/10/2018 về tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu.

5. Các Sở, ngành chưa xây dựng quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập, khẩn trương xây dựng quy hoạch mạng lưới các dơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành quản lý trình UBND tỉnh phê duyệt (Giao thông vận tải, Công Thương, Giáo dục và đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và truyền thông, Khoa học và công nghệ, Du lịch, Ngoại vụ, Ban Quản lý các khu công nghiệp).

6. Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp triển khai thực hiện việc bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm trong từng cơ quan, đơn vị; Tổ chức thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm nghiêm túc, khách quan, từ đó làm cơ sở sắp xếp, giải quyết tinh giản biên chế đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định (về năng lực, phẩm chất đạo đức, sức khỏe), những người dôi dư do xác định vị trí việc làm và sắp xếp tổ chức.

7. Đề cao trách nhiệm của Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tinh giản biên chế, đặc biệt là tăng cường quan tâm công tác tự thanh, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Đưa việc thực hiện tinh giản biên chế vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

8. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh để có hướng giải quyết kịp thời. Giao Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình, trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm lộ trình, tiến độ theo quy định tại các Nghị quyết của Tỉnh ủy và các Chương trình, Kế hoạch, Quyết định của UBND tỉnh đã ban hành./.

(Nguồn: Công văn 4471/UBND-SNV)

Nguồn: UBND Tỉnh

Số lượt đọc: 1360

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thể lệ Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 (19/07/2022)
  • Kế hoạch truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2022 (06/06/2022)
  • Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh (23/05/2022)
  • Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (23/05/2022)
  • Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh năm 2022 (20/05/2022)
  • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh (20/05/2022)
  • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 trên địa bàn tỉnh (19/05/2022)
  • Tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính nội bộ cơ quan nhà nước đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh (16/05/2022)
  • Thúc đẩy phát triển tài khoản giao dịch cho người dân từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh (13/05/2022)
  • Kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 (12/05/2022)