Đăng ký Đề tài-Dự án
Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với đề tài nghiên cứu năm 2018 của tỉnh BR-VT (Lần 2) (09/11/2018)
-   +   A-   A+   In  
 

Căn cứ Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án thí điểm ứng dụng năm 2018 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo Danh mục nhiệm vụ KH&CN đối với đề tài nghiên cứu bổ sung năm 2018 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để các tổ chức và cá nhân quan tâm, có đủ năng lực và điều kiện đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện, như sau:

 

Tên đề tài, dự án

Định hướng mục tiêu nghiên cứu

Yêu cầu đối với kết quả/

sản phẩm dự kiến

Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo tồn và quản lý xung đột đối với loài Khỉ đuôi dài Côn Đảo (Macaca fascicularis condorensis)

- Bảo tồn bền vững quần thể Khỉ đuôi dài Côn Đảo, giảm thiểu và từng bước ngăn chặn triệt để xung đột giữa khỉ và người.

- Đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn loài khỉ đặc hữu.

- Nâng cao nhận thức của người dân địa phương, cộng đồng.

- Tập huấn, chuyển giao triển khai các giải pháp.

- Đánh giá hiện trạng quần thể (Số lượng bầy đàn của quần thể Khỉ đuôi dài Côn Đảo, sự phân bố hiện tại và khả năng phân bố của quần thể; khả năng xung đột và thiệt hại do Khỉ đuôi dài Côn Đảo gây ra với người dân Côn Đảo...)

- Kết quả nghiên cứu về tập tính sinh thái học, trữ lượng thức ăn; các phương pháp truyền thống bảo vệ hoa màu của người dân; hoạt động tuyên truyền, giáo dục việc bảo tồn loài khỉ đuôi dài.

- Thí điểm một số giải pháp. nhằm hạn chế xung đột hiện tại và tiềm năng trong tương lai.

- Kết hợp với quảng bá và phát triển du lịch sinh thái ở vườn quốc gia Côn Đảo.

- Báo cáo tổng kết;

- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành.

 

II. Thời gian, thủ tục nhận Hồ sơ đăng ký

 

1. Thời gian nhận Hồ sơ đăng ký

 

Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 30 tháng 01 năm 2019.

 

2. Yêu cầu Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

 

1.   Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:

 

a)  Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì;

 

b)  Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có);

 

2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh (Biểu B1-1-ĐON);

 

3. Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2a-TMĐTCN);

 

4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-3-LLTC);

 

5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN);

 

6. Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Biểu B1-4-LLCN), trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyên gia);

 

7. Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-5-PHNC);

 

8. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);

 

9. Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;

 

10. Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc  giao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ.

 

      (Các mẫu biểu liên quan có trên Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn)

 

Tất cả Hồ sơ và tài liệu liên quan (gồm 1 bản gốc và 11 bản sao) được chứa và niêm phong trong một túi hồ sơ. Thông tin bên ngoài đề nghị được ghi rõ như sau:

 

             - Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

 

             - Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ.

 

             - Họ và tên cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và danh sách những người tham gia thực hiện.

 

             - Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

 

3. Địa chỉ cơ quan nhận Hồ sơ

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

(Cụm B3, Khu Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

 

số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa)

 

Mọi chi tiết, xin liên hệ Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR - VT - điện thoại: 02543.513.024 để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Xem chi tiết tại đây

 

 

Phụ lục Biểu mẫu đính kèm

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1351

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2024 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (07/07/2023)
  • Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2023 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (05/07/2023)
  • Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện năm 2023 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (30/06/2023)
  • Đăng tải thông tin kết quả thực hiện đề tài Sưu tầm và giới thiệu văn học dân gian người Việt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (20/06/2023)
  • Thông báo đề xuất đặt hàng dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025” thực hiện từ năm 2023 (30/04/2022)
  • Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2022 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (14/04/2022)
  • Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2023 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (04/03/2022)
  • Thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực ANQP thực hiện năm 2021 của tỉnh BR - VT (24/02/2021)
  • Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2022 của tỉnh BR-VT (26/01/2021)
  • Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2021 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (05/11/2020)