Đăng ký Đề tài-Dự án
Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2018 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (30/11/2017)
-   +   A-   A+   In  

1. Thời gian nhận Hồ sơ đăng ký

 

Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 19 tháng 01 năm 2018. 

 

2. Yêu cầu Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp

 

1.   Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:

 

a)  Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì;

 

b)  Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có);

 

2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh (Biểu B1-1-ĐON);

 

3. Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2a-TMĐTCN hoặc Biểu B1-2b-TMĐTXH); thuyết minh dự án SXTN (Biểu B1-2c-TMDA);

 

4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-3-LLTC);

 

5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN);

 

6. Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Biểu B1-4-LLCN), trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyên gia);

 

7. Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Biểu B1-5-PHNC);

 

8. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);

 

9. Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ quan quản lý theo quy định;

 

10. Phương án huy động vốn đối ứng đối với các dự án SXTN cấp tỉnh phải có vốn đối ứng.

 

11. Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc  giao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ.

 

Tất cả Hồ sơ và tài liệu liên quan (gồm 1 bản gốc và 11 bản sao) được chứa và niêm phong trong một túi hồ sơ. Thông tin bên ngoài đề nghị được ghi rõ như sau:

 

             - Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

 

             - Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ.

 

             - Họ và tên cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và danh sách những người tham gia thực hiện.

 

             - Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

 

3. Địa chỉ cơ quan nhận Hồ sơ

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(Cụm B3, Khu Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa)

 

Mọi chi tiết, xin liên hệ Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - điện thoại: 0643.513.024 để được hướng dẫn cụ thể.

 

Xem chi tiết thông báo và các biểu mẫu:

 

- Xem chi tiết nội dung thông báo tại đây

 

- Tải các biểu mẫu tại đây

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR - VT

Số lượt đọc: 1712

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông báo đề xuất đặt hàng dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025” thực hiện từ năm 2023 (30/04/2022)
  • Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2022 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (14/04/2022)
  • Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2023 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (04/03/2022)
  • Thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực ANQP thực hiện năm 2021 của tỉnh BR - VT (24/02/2021)
  • Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2022 của tỉnh BR-VT (26/01/2021)
  • Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2021 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (05/11/2020)
  • Thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với đề tài nghiên cứu năm 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (21/09/2020)
  • Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm kế hoạch năm 2021 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (17/02/2020)
  • Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2020 của tỉnh BR-VT (06/01/2020)
  • Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm nhằm tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thực hiện trong kế hoạch năm 2020 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (03/10/2019)