Thông tin chỉ đạo điều hành
Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính (27/10/2017)
-   +   A-   A+   In  
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2925/QĐ-UBND ban hành Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng  kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (gọi tắt là Bộ chỉ số CCHC) và thay thế Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC trên địa bàn tỉnh; Quyết định 2491/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 2638/QĐ-UBND. 

Theo đó, Bộ Chỉ số CCHC gồm 04 bảng áp dụng cho khối các Sở, ban, ngành; khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; khối UBND các huyện, thành phố; khối UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Với thang điểm 100; được đánh giá trên 8 lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Cải cách cơ chế quản lý tài chính công; Hiện đại hóa quản lý hành chính; Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Phương pháp đánh giá gồm 03 phần: tự đánh giá và thẩm định (60 điểm); đánh giá qua điều tra khảo sát xã hội học (40 điểm); điểm thưởng, điểm trừ. Qua đó xác định mức độ hài lòng của người dân đối với các cấp chính quyền góp phần xây dựng nền hành chính kiến tạo, phát triển, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để phục vụ nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Sở Nội vụ được giao chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Bộ Chỉ số này để đánh giá và công bố kết quả đánh giá, xếp hạng CCHC hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1022

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ (08/06/2023)
  • Triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (08/06/2023)
  • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023 (07/06/2023)
  • Triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy - Tháng 6” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6” năm 2023 (06/06/2023)
  • Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2023 (31/05/2023)
  • Triển khai Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND, ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh (23/05/2023)
  • Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 (17/05/2023)
  • Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (17/05/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (16/05/2023)
  • Triển khai Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 20/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (05/05/2023)