Thống kê KHCN
Biểu mẫu thống kê cơ sở về KH&CN năm 2017 (08/02/2017)
-   +   A-   A+   In  

Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN được quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ (Thay thế Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN ngày 02/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ):

Các biểu mẫu thống kê KHCN định kỳ hàng năm:

1. Biểu mẫu thống kê cơ sở: Tải về (file word);   Tải file (excel)

2. Hướng dẫn điền biểu mẫu: Slide Hướng dẫn        Tải file word

3. Thông tư 25/2015 quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ Tải về

4. Thông tư 26/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ Tải về

Nguồn: Vân Anh

Số lượt đọc: 2197

Về trang trước Về đầu trang