Hoạt động KH&CN
Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (26/04/2019)
-   +   A-   A+   In  
 

a. Trình tự thực hiện:

 

Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

 

Bước 2: Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét việc cấp hoặc từ chối cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trường hợp bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ, thời hạn cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

b. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp tỉnh hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.

 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ:

          - Đề nghị cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (theo Mẫu số 04);

          - Đối với trường hợp thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp: Văn bản, tài liệu chứng minh về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;

          - Đối với trường hợp bổ sung danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ:

          + Văn bản xác nhận, công nhận kết quả khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực) thuộc một trong các văn bản đã quy định;

          + Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (theo Mẫu số 02).

          * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

          d. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ, thời hạn cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

          - Doanh nghiệp đã được Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Sở Khoa học và Công nghệ.

 

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

          - Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoặc văn bản từ chối.

 

h. Lệ phí: Không.

 

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị cấp thay đổi nội dung/cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Mẫu số 04);

          - Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (Mẫu số 02).

 

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          * Cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

          - Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;

          - Bổ sung danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ.

          * Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

          - Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

 

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          - Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 

Biểu mẫu đính kèm

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1433

Về trang trước Về đầu trang