Chỉ đạo Điều hành CCHC
Quyết định về việc ban hành Kế hoach Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu (04/05/2016)
-   +   A-   A+   In  

Tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là: Cải cách thể chế; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ công.


- Khắc phục những tồn tại, hạn chế và phát huy, nhân rộng những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2012-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 23/4/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo sự phối họp chặt chẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng tham mưu, trách nhiệm của các cơ quan đầu mối về các lĩnh vực cải cách hành chính. Phát huy rộng rãi vai trò của ngưòi dân, doanh nghiệp tham gia phản biện, đóng góp giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, nhất là về cung ứng thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ cổng. Gắn kết hiệu quả của công tác cải cách hành chính với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 1319

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông báo kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2021 và chỉ đạo khắc phục trong năm 2022 (21/11/2022)
  • Triển khai thực hiện Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT (18/10/2022)
  • Triển khai vận hành Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (17/10/2022)
  • Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 (07/10/2022)
  • Kế hoạch Tổ chức khảo sát ý kiến tổ chức, cá nhân đối với hoạt động giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 (30/09/2022)
  • Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT (28/09/2022)
  • Quyết định về việc giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan hành chính cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã năm 2022 (19/08/2022)
  • Triển khai thực hiện trình hồ sơ điện tử đối với các thủ tục hành chính liên thông (03/08/2022)
  • Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06/CP (29/07/2022)
  • Triển khai danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ và lộ trình thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022 (Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 14/6/2022) (06/07/2022)