Chỉ đạo Điều hành CCHC
Quyết định về việc ban hành Kế hoach Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu (04/05/2016)
-   +   A-   A+   In  

Tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là: Cải cách thể chế; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ công.


- Khắc phục những tồn tại, hạn chế và phát huy, nhân rộng những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2012-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 23/4/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo sự phối họp chặt chẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng tham mưu, trách nhiệm của các cơ quan đầu mối về các lĩnh vực cải cách hành chính. Phát huy rộng rãi vai trò của ngưòi dân, doanh nghiệp tham gia phản biện, đóng góp giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, nhất là về cung ứng thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ cổng. Gắn kết hiệu quả của công tác cải cách hành chính với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Nguồn: UBND tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 2525

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Về việc đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết (18/06/2024)
  • Triển khai Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh (30/05/2024)
  • Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024 (22/04/2024)
  • Thông báo kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2023 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác CCHC trong năm 2024 (13/03/2024)
  • Hoạt động kiểm soát TTHC năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (18/01/2024)
  • Kế hoạch Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (12/01/2024)
  • Công khai kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (11/12/2023)
  • Phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh BR-VT (11/12/2023)
  • Triển khai thực hiện Quyết định số 2485/QĐ-UBND; Quyết định số 2980/QĐ-UBND và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC (21/11/2023)
  • Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. (09/11/2023)