Tin KHCN trong nước
Tăng cường năng lực về trang thiết bị cho nghiên cứu khoa học (17/08/2016)
-   +   A-   A+   In  
Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ.

Trong đó, Bộ đề xuất quy định rõ hơn về việc sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ để thực hiện công tác tăng cường năng lực về trang thiết bị cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, hiện nay, trang thiết bị phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường năng lực khoa học và công nghệ và giải quyết những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Qua một thời gian sử dụng, số trang thiết bị này cần phải được duy tu bảo dưỡng, sửa chữa và trang bị mới theo kế hoạch hằng năm hoặc định kỳ để đáp ứng thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, nếu việc tăng cường trang thiết bị mới chỉ sử dụng kinh phí đầu tư phát triển theo quy định của Luật Đầu tư công thì các dự án này phải nằm trong kế hoạch trung hạn hoặc dài hạn, vì vậy, không đáp ứng kịp thời nhu cầu nghiên cứu khoa học của các tổ chức khoa học và công nghệ. Mặt khác, trong những năm qua (trước thời điểm Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ban hành) và hiện nay, một phần kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ vẫn được cân đối cho các dự án tăng cường năng lực về trang thiết bị cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các bộ, ngành và địa phương.

Do đó, để bảo đảm thực hiện nhu cầu và xuất phát từ thực tiễn nêu trên, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 95/2014/NĐ-CP cần quy định rõ hơn về việc sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ để thực hiện công tác tăng cường năng lực về trang thiết bị cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Phân bổ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất kinh phí dành cho việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phân bổ như sau.

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (trừ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt) được chuyển vào Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoặc được giao về đơn vị dự toán cấp I của Bộ Khoa học và Công nghệ để giao cho các đơn vị quản lý kinh phí cấp kinh phí vào tài khoản tiền gửi của tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Đối với kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh được chuyển vào quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đối với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa hoặc không thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì kinh phí này được chuyển trực tiếp vào đơn vị dự toán cấp I của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ (www.most.gov.vn).

Nguồn: chinhphu.vn

Số lượt đọc: 2774

Về trang trước Về đầu trang