Thống kê KHCN
Điều tra Nghiên cứu Khoa học và Phát triển công nghệ năm 2016 (14/07/2016)
-   +   A-   A+   In  

Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016 được thực hiện theo Quyết định số 1277/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NC&PT) là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ.


Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NC&PT) của các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các trường đại học, các cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN, các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ có hoạt động nghiên cứu và phát triển nhằm mục đích thu thập thông tin về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các trường đại học, các doanh nghiệp chế tạo phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch khoa học và công nghệ.

 

1. Đối tượng điều tra


Đối tượng điều tra, đồng thời là đơn vị điều tra của Điều tra NC&PT là:


1. Các tổ chức khoa học và công nghệ:


- Tổ chức nghiên cứu và phát triển (viện hành lâm, viện/trung tâm nghiên cứu và phát triển, phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thử nghiệm và cơ sở nghiên cứu và phát triển khác); 


- Cơ sở giáo dục đại học bao gồm: đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng (các viện, trung tâm nghiên cứu thuộc trường được coi như đơn vị trường đại học);


- Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ (các trung tâm, văn phòng, phòng thử nghiệm, … về: Thông tin, thư viện; bảo tàng KH&CN; dịch thuật, biên tập, xuất bản cho KH&CN; điều tra cơ bản định kỳ, thường xuyên; thống kê, điều tra xã hội; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tư vấn về KH&CN; sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ; ...)


2. Các cơ quan hành chính và quản lý nhà nước về KH&CN, các đơn vị sự nghiệp khác có hoạt động nghiên cứu và phát triển;


3. Các tổ chức nghiên cứu và phát triển thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và các Hội nghề nghiệp khác;


4. Các doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển;


5. Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng không thuộc đối tượng của cuộc điều tra này.

2. Thời gian điều tra


Thời gian thu thập thông tin là 31 ngày kể từ ngày 01/7/2016. Các đối tượng điều tra phải gửi phiếu điều tra về Trung tâm Thông tin KH&CN TP. HCM chậm nhất là ngày 31/7/2016.

 

3. Các mẫu phiếu điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016:

a)  Phiếu 01/NCPT-VNC/2016: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho Viện nghiên cứu (áp dụng cho Viện/Trung tâm NC&PT của Nhà nước, ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài);


b) Phiếu số 02/NCPT-ĐH/2016: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho Cơ sở giáo dục đại học (áp dụng cho đại học, trường đại học, cao đẳng, học viện);


c) Phiếu số 03/NCPT-DV/2016: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho các tổ chức dịch vụ KH&CN (Thông tin, thư viện; bảo tàng KH&CN; dịch thuật, biên tập, xuất bản cho KH&CN; điều tra cơ bản định kỳ, thường xuyên; thống kê, điều tra xã hội; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tư vấn về KH&CN; sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ;…); 


d) Phiếu số 04/NCPT-HCSN/2016: Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho các cơ quan hành chính có hoạt động NC&PT (các Tổng cục, Cục, Sở KH&CN…), các đơn vị sự nghiệp khác (công lập và ngoài công lập) có hoạt động NC&PT (các bệnh viện, các đơn vị sự nghiệp của bộ ngành, địa phương);

-  Hướng dẫn điền Phiếu điều tra.

- Bảng phân loại thống kê KH&CN (Ban hành kèm theo Quyết định 12/2008/QĐ-BKHCN).

Nguồn: Vân Anh

Số lượt đọc: 1624

Về trang trước Về đầu trang