Tin KHCN trong nước
Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với Ban thường vụ Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ (25/03/2016)
-   +   A-   A+   In  

Sáng 23/3/2016, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Quang Huấn- Chủ tịch Công đoàn Bộ cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016: Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, tổ chức tốt các hoạt động để cán bộ, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia đóng góp vào việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ), đoàn viên công đoàn chủ động nghiên cứu, tích cực, chủ động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong đó tiếp tục học tập Nghị quyết TW6 khóa XI về “Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và học tập Luật KH&CN. Tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chủ trương công tác của công đoàn, về tình hình đất nước đến CBCCVCLĐ,… Năm 2016 tập trung tuyên truyền tới CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn về những tác động của quá trình Việt Nam tham gia Cộng đồng ASEAN, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với người lao động và tổ chức công đoàn để cán bộ, đoàn viên nâng cao trách nhiệm trong tham gia vào các vấn đề của quốc gia.

 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” và các phong trào thi đua trong nữ CBCCVCLĐ, đặc biệt là thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị;….

 

Ngoài ra, trong năm 2016 Công đoàn Bộ sẽ tổ chức triển khai thực hiện tốt “Năm phát triển đoàn viên”; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tập trung nâng cao chất lượng Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động. Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ, quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động; triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động nữ công; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; vận động CBCCVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, các phong trào đền ơn đáp nghĩa; Tiếp tục làm tốt công tác tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công đoàn; Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra công đoàn.

 

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Công đoàn cũng đề xuất Đảng ủy Bộ cần có Nghị quyết chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Lãnh đạo đơn vị quan tâm, chỉ đạo và làm việc ít nhất một lần/năm với các tổ chức quần chúng hoạt động; hàng năm khi đánh giá, xếp loại các chi, đảng bộ trực thuộc cần có sự đánh giá, xếp loại về tổ chức công đoàn; Đảng ủy Bộ cần tiếp tục có Nghị quyết chỉ đạo việc nhất thể hóa tổ chức công đoàn cũng như tổ chức quần chúng khác sinh hoạt, hoạt động theo tổ chức Đảng; Đảng ủy Bộ cần chỉ đạo hoàn thiện việc xây dựng Điều lệ tổ chức hoạt động cũng như Quy chế phối hợp của Văn phòng Đảng – Đoàn thể với các tổ chức và đơn vị trong Bộ; Có ý kiến với Lãnh đạo Bộ cần có sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Đảng, đoàn thể; Đảng ủy Bộ cần có sự chỉ đạo sát sao, cụ thể các hoạt động công đoàn; Chỉ đạo các cấp ủy đảng phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc các hoạt động công đoàn.

Nguồn: most.gov.vn

Số lượt đọc: 2955

Về trang trước Về đầu trang