Thống kê KHCN
Tập huấn nghiệp vụ thống kê khoa học và công nghệ về các quy định mới sẽ áp dụng từ đầu năm 2016 (04/12/2015)
-   +   A-   A+   In  

Để hướng dẫn các quy định mới về nghiệp vụ thống kê khoa học và công nghệ (KH&CN) sẽ áp dụng từ đầu năm 2016, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia sẽ tổ chức Tập huấn nghiệp vụ đối với các Sở KH&CN, các tổ chức thực hiện công tác thống kê KH&CN tại các Bộ, ngành và cơ quan trung ương.

Lớp tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 30/11-05/12/2015 tại 3 miền Bắc, Trung, Nam cho các đối tượng là lãnh đạo và cán bộ được giao nhiệm vụ triển khai công tác thống kê của các Sở KH&CN, các Bộ, ngành và cơ quan trung ương.
Nội dung chính của Lớp tập huấn sẽ giới thiệu nội dung mới của:
- Thông tư 14/2015/TT-BKHCN về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học.
- Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN mới;
- Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN mới.

Về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN mới
Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 14/2015/TT-BKHCN ngày 19/8/2015 về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN đã được soạn thảo trên cơ sở tham khảo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, những nhóm chỉ tiêu thống kê được đề cập trong Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, những nội dung quản lý nhà nước về KH&CN của Bộ KH&CN nêu trong Nghị định 20/2013/NĐ-CP, thực tiễn triển khai Thông tư số 05/2009/TT-BKHCN ngày 30/3/2009 về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN, những chỉ tiêu thống kê KH&CN của một số nước và tổ chức quốc tế, thực tiễn áp dụng hệ thống chỉ tiêu qua chế độ báo cáo thống kê và các chương trình điều tra thống kê về KH&CN trên toàn quốc.

Về Chế độ báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp về KH&CN mới
Trong quá trình triển khai chế độ báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp về KH&CN đã có nhiều nội dung liên quan được thay thế, sửa đổi cho phù hợp với một số quy định mới của Nhà nước, Chính phủ, ngành thống kê, các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan của Bộ KH&CN. Cụ thể như Luật KH&CN năm 2013, Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới, Chương trình điều tra thống kê quốc gia mới và Chế độ báo cáo thống kê áp dụng với Bộ, ngành mới. Ngoài ra, để thuận tiện và nhất quán cho việc triển khai chế độ báo cáo thống kê trong ngành KH&CN trên toàn quốc, tạo ra cơ chế thống nhất việc thực hiện báo cáo, tránh để các đơn vị phải thực hiện báo cáo nhiều lần các nội dung liên quan, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành xây dựng Thông tư thay thế các Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN ngày 02/7/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN và Thông tư số 23/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN.

Các quy địnhh mới được xây dựng trên các quan điểm cơ bản sau đây:
- Bám sát những nội dung Nghị định 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thống kê.
- Kế thừa những quy định của Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN ngày 02/7/2010 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN.
- Kế thừa những quy định của Thông tư số 23/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN.
- Nhất quán với các nội dung quy định tại Thông tư 14/2015/TT-BKHCN ngày 19/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ .
- Đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn quản lý nhà nước về thống kê KH&CN, nhất là sau khi có Luật KH&CN năm 2013, Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới, Chương trình điều tra thống kê quốc gia mới và Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Bộ, ngành mới.

Chế độ báo cáo thống kê cơ sở và tổng hợp về KH&CN với tinh thần tinh gọn và thuận lợi hơn cho việc triển khai trên thực tế sẽ được áp dụng trên toàn quốc từ đầu năm 2016./.

Nguồn: NASATI

Số lượt đọc: 1643

Về trang trước Về đầu trang