Tin KHCN trong nước
Phát triển cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ quốc tế (02/07/2015)
-   +   A-   A+   In  

Ngày 25/6/2015, tại Hà Nội, Ban Chủ nhiệm chương trình KX.06/11-15 phối hợp với Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp quốc gia đề tài “Nghiên cứu xây dựng khung và hệ tiêu chí phát triển cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ quốc tế cho hoạt động hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ của Việt Nam”, mã số KX.06.02/11-15, thuộc chương trình “Nghiên cứu và phát triển hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ” KX.06/11-15. Đề tài do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quốc gia là cơ quan chủ trì và TS. Lê Xuân Định làm chủ nhiệm đề tài.

Báo cáo tại buổi nghiệm thu, TS. Lê Xuân Định cho biết, ở nước ta hiện nay hầu như chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu KH&CN đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ hội nhập quốc tế về KH&CN. Do vậy, cần phải xây dựng và phát triển hệ thống thông tin hiện đại dưới dạng cơ sở dữ liệu KH&CN quốc tế. Cơ sở dữ liệu này bao quát thông tin về các đối tượng chủ yếu phục vụ hội nhập quốc tế về KH&CN của Việt Nam.

 

Sau thời gian triển khai đề tài “Nghiên cứu xây dựng khung và hệ tiêu chí phát triển cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ quốc tế cho hoạt động hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ của Việt Nam” đã đạt được những kết quả chính như: hoàn thiện cơ sở lý luận và phương pháp luận xây dựng các cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu KH&CN quốc tế nhằm cung cấp thông tin đầu vào cho quá trình hoạch định chiến lược, chính sách hợp tác quốc tế về KH&CN. Nhóm thực hiện đề tài đã khảo sát kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu KH&CN quốc tế cũng như xây dựng khung cấu trúc và bộ tiêu chí dữ liệu của cơ sở dữ liệu KH&CN quốc tế. Cùng với đó là đề xuất các cơ chế chính sách và hạ tầng kỹ thuật để xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu KH&CN quốc tế.

 

Trên thực tế, đến nay các kết quả nghiên cứu đề tài đã được tham khảo trong quá trình xây dựng Nghị định 11/20014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN và Thông tư quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN. Trong thời gian tới, kết quả đề tài sẽ được ứng dụng trong triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia và các đơn vị khác. Bên cạnh đó là xây dựng cơ chế chính sách liên quan đến hội nhập quốc tế về KH&CN nói chung và đảm bảo thông tin phục vụ hội nhập quốc tế về KH&CN nói riêng, và xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu KH&CN quốc tế tương tự ở Việt Nam.

 

Với những kết quả đã đạt được, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp quốc gia đánh giá đạt loại Khá./.

Nguồn: most.gov.vn

Số lượt đọc: 5827

Về trang trước Về đầu trang