Công tác khác
Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển kì thi tuyển công chức hành chính thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2014. (17/06/2015)
-   +   A-   A+   In  
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ  quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức;

Xét tờ trình số 34/TTr-SKHCN ngày 05/5/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị công nhận kết quả thi tuyển công chức hành chính năm 2014 Sở Khoa học và Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 198/TTr-SNV ngày 26/5/2015.

Nội dung của quyết định xem chi tiết tại đây.

Nguồn: UBND Tỉnh

Số lượt đọc: 1216

Về trang trước Về đầu trang