Thông báo
V/v triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024 (11/03/2024)
-   +   A-   A+   In  
    

Thực hiện công văn số 14/BTCCT ngày 29/02/2024 của Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi),

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến, vận động thanh thiếu niên, nhi đồng của cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia Cuộc thi. Nội dung Thể lệ, mẫu hồ sơ đăng ký dự thi và các thông tin khác về Cuộc thi được đăng tải trên website http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn. Thời gian nhận hồ sơ dự thi từ ngày 01/4/2024 hết ngày 20/6/2024.

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trân trọng cảm ơn./.       

(Đính kèm Thể lệ, tờ rơi, áp phích tuyên truyền Cuộc thi).

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết xem tại đây.