Thông báo
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ (26/04/2023)
-   +   A-   A+   In  

Thực hiện Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Về việc ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023; và Quyết định số 63/QĐ-SKHCN ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023. Ngày 24 tháng 4 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Sở.

Theo đó, Kế hoạch nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao lao động về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong công tác quản lý, chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ; Đẩy mạnh công tác THTK, CLP đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Sở, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, kinh phí, tài sản nhà nước của cơ quan, đơn vị.

Nội dung tuyên truyền của Kế hoạch bao gồm:

- Triển khai nội dung các văn bản và thực hiện  quy định về công khai, minh bạch, người lao động,  thực hiện tiết kiệm chi phí hành chính, văn phòng phẩm, các chế độ chi tiêu trong sinh hoạt, tiếp khách, công tác hội nghị, hội thảo, tài sản.

- Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013;

-  Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

- Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành, tiết kiệm chống lãng phí;

- Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Về việc ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023;

- Quyết định số 63/QĐ-SKHCN ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023;

- Quyết định Ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản công tại Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nhằm thực hiện Kế hoạch nêu trên, Lãnh đạo Sở giao Văn phòng Sở thực hiện tuyên truyền tại hội nghị cán bộ, công chức, đưa các văn bản về THTK, CLP trên hệ thống công nghệ thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ; Tổ chức tuyên truyền trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, ngày pháp luật. Đối với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cử CBCCVC và người lao động tại đơn vị tham gia các ngày pháp luật, hội nghị cán bộ, công chức; phổ biến thực hiện các văn bản THTK, CLP đến cán bộ, công chức, người lao động.

Kế hoạch được triển khai thực hiện bắt đầu từ tháng 5/2023.

Xem chi tiêt nội dung kế hoạch   tại đây.

Nguồn: Kế hoạch số 30/KH-SKHCN

Số lượt đọc: 512

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông báo Văn phòng giao dịch của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (08/05/2024)
  • Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Công văn số 666/BKHCN-CNC ngày 04/3/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ (06/05/2024)
  • Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 (06/05/2024)
  • Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 (03/05/2024)
  • Triển khai Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND, ngày 29/02/2024 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (03/05/2024)
  • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Sở Khoa học và Công nghệ (02/05/2024)
  • triển khai Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ. (23/04/2024)
  • Triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (22/04/2024)
  • triển khai Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 29/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ (19/04/2024)
  • hưởng ứng Ngày sáng tạo và đổi mới Sáng tạo thế giới năm 2024 (18/04/2024)