Chỉ đạo Điều hành CCHC
Triển khai thực hiện Quyết định số 2485/QĐ-UBND; Quyết định số 2980/QĐ-UBND và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC (21/11/2023)
-   +   A-   A+   In  

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc  Quyết định số 2485/QĐ-UBND  ngày 06/10/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2023 (gọi tắt là Quyết định số 2485/QĐ-UBND);  Quyết định số 2980/QĐ-UBND    ngày 09/11/2023 Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2023 (gọi tắt là Quyết định số 2980/QĐ-UBND) và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo các quyết định công bố thủ tục hành chính, công bố danh mục thủ tục hành chính.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu kỹ nội dung Quyết định số 2485/QĐ-UBND; Quyết định số 2980/QĐ-UBND và 02 Phụ lục danh mục kèm theo 02 Quyết định trên để khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng thời triển khai sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình (UBND cấp huyện chịu trách nhiệm triển khai cho UBND cấp xã trên địa bàn).

2. Trong quá trình thực hiện, khi có cơ sở pháp lý dẫn đến sự thay đổi mức độ thực hiện dịch vụ công trực tuyến của các thủ tục hành chính tại Phụ lục 1,2 Điều 1 của 02 Quyết định trên, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh rà soát, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp (thông qua Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp).

3. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện rà soát, xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) cụ thể theo các hình thức nộp trực tiếp: gồm hình thức tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích, phi địa giới (nếu có), trực tuyến, trong đó đầy đủ các bước từ khâu tiếp nhận, giải quyết đến trả kết quả (bao gồm số hoá theo quy trình số hoá đã được Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn...) đúng với quy định của pháp luật; quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ, ngành; quyết định công bố thủ tục hành chính, công bố danh mục thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh và phù hợp với tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình. Căn cứ quyết định phê duyệt quy trình nội bộ của Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Căn cứ quyết định phê duyệt quy trình nội bộ của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, phê duyệt quy trình nội bộ đối với các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết tại cấp huyện, cấp xã cho phù hợp; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện (đối với thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết tại cấp huyện, cấp xã) hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng thủ tục hành chính đã được công bố nhưng chưa có quy trình nội bộ hoặc đã có quy trình nội bộ nhưng chưa xây dựng quy trình điện tử trên phần mềm của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 349

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Hoạt động kiểm soát TTHC năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (18/01/2024)
  • Kế hoạch Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (12/01/2024)
  • Công khai kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (11/12/2023)
  • Phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh BR-VT (11/12/2023)
  • Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. (09/11/2023)
  • Quyết định số 2980/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh BR-VT đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (09/11/2023)
  • Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC của các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 (06/11/2023)
  • Quyết định 2561/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (16/10/2023)
  • Triển khai Quyết định về công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần đề nghị tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2023 (lĩnh vực khoa học và công nghệ) (12/10/2023)
  • Triển khai các Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết TTHC mới ban hành, sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN (12/10/2023)