Kiểm tra CCHC
Thông báo Kết luận công tác kiểm tra cải cách hành chính và công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (17/11/2023)
-   +   A-   A+   In  
   

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-SKHCN ngày 13/3/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về kiểm tra công tác cải cách hành chính và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023, Kế hoạch số 10/KH-SKHCN ngày 10/02/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Kế hoạch số 43/KHSKHCN ngày 12/6/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; Thông báo số 121/TB-SKHCN ngày 02/10/2023 v/v kiểm tra công tác cải cách hành chính và hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, công tác thi đua khen thưởng năm 2023;

Từ ngày 11 - 12/10/2023, Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch số 19/KH-SKHCN ngày 13/3/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (Có 03 biên bản kèm theo).

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và kiến nghị của Trưởng Đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:

Nhìn chung các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch CCHC và công tác thi đua khen thưởng năm 2023, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính đã được quan tâm thực hiện tốt, không để xảy ra trễ hẹn trên thực tế. Tình hình tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị cơ bản đã được sắp xếp, kiện toàn theo quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số nội dung, công việc thực hiện chưa đạt yêu cầu, còn hạn chế, thiếu sót. Do đó, để thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch còn lại đến cuối năm, nhất là việc thực hiện chấm điểm Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng CCHC năm 2023, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra và cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc rà soát, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả một số nội dung như sau:

1. Khẩn trương có giải pháp khắc phục những kiến nghị của Đoàn kiểm tra đã nêu, hoàn thành đúng thời hạn theo yêu cầu của từng nội dung công việc, trong đó chú trọng những vấn đề còn hạn chế như sau:

- Rà soát, đề xuất thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trong năm 2024, phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi ít nhất 1 vị trí.

- Tăng cường đôn đốc, thúc đẩy tiến độ công việc gắn với giải ngân kinh phí được giao.

- Tăng cường thực hiện giải pháp hiệu quả trong việc tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục rà soát, cử công chức, viên chức phối hợp, phân công làm đầu mối luân phiên làm việc tại bộ phận một cửa tập trung cấp tỉnh (Trung tâm PVHCC tỉnh). Phân công CCVC theo dõi, tổng hợp báo cáo công tác CCHC định kỳ đúng thời gian yêu cầu.

- Tăng cường phối hợp phổ biến đến công chức, viên chức và người lao động tích cực thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đề xuất khen thưởng kịp thời để động viên công chức, viên chức và người lao động. Đề xuất mô hình hoặc áp dụng các mô hình CCHC, đăng ký sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước, dịch vụ kỹ thuật KH&CN, TCĐLCL. 

2. Giao Văn phòng Sở chủ trì, đôn đốc, phối hợp khẩn trương hoàn thành công tác chấm điểm Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng CCHC năm 2023, hoàn thành rà soát vị trí việc làm, khung năng lực CCVC thuộc Sở, tham mưu báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là Thông báo kết luận về công tác kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác thi đua khen thưởng năm 2023. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị quan tâm, nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả tốt./.

Xem thêm nội dung chi tiết tại đây.

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ

Số lượt đọc: 189

Về trang trước Về đầu trang