Chỉ đạo Điều hành CCHC
Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. (09/11/2023)
-   +   A-   A+   In  
    

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo Quyết định này, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình   (Phụ lục 1)  , danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần   (Phụ lục 2)   trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Nội dung của các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Phụ lục 1,2 được cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính của Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Trường hợp có sự sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ... thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Phụ lục 1,2 thì áp dụng theo quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức công khai danh mục tên các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Phụ lục 1, 2 tại Điều 1 Quyết định này theo quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức việc tiếp nhận, xử lý kịp thời hồ sơ dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định và đề ra các giải pháp cụ thể để nâng cao các chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh.

- Khi tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, công bố thủ tục hành chính, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh phải xác định rõ mức độ áp dụng dịch vụ công trực tuyến của các thủ tục hành chính đúng theo các tiêu chí đã được Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định và chịu trách nhiệm về việc tham mưu này.

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn trực thuộc thường xuyên rà soát, đối chiếu danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình để kịp thời phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (đối với thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần được cập nhật, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia) và Sở Thông tin và Truyền thông (đối với thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần được cập nhật, công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh) sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho chính xác.

- Định kỳ hàng quý, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện có trách nhiệm rà soát, thống kê và niêm yết danh mục TTHC cấp tỉnh đang còn hiệu lực tại Phụ lục 1, 2 Quyết định này để niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm cấu hình, kiểm thử, công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Phụ lục 1, 2 Điều 1 Quyết định này trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cấu hình, kiểm thử, cập nhật dữ liệu danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Phụ lục 1, 2 Điều 1 Quyết định này trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Quyết định và 02 Phụ lục kèm theo Quyết định này được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tại địa chỉ:   http://www.baria- vungtau.gov.vn.

Trong quá trình thực hiện, khi có cơ sở pháp lý dẫn đến sự thay đổi mức độ thực hiện dịch vụ công trực tuyến của các thủ tục hành chính tại Phụ lục 1,2 Điều 1 Quyết định này, đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh rà soát, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp (qua Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp). Đối với các thủ tục hành chính chưa được cung cấp dịch vụ công trực tuyến, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tiếp tục rà soát, đề xuất mức độ thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định của pháp luật để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt hàng năm.

(Nguồn: Quyết định số 2980/QĐ-UBND)

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 725

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024 (22/04/2024)
  • Thông báo kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2023 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác CCHC trong năm 2024 (13/03/2024)
  • Hoạt động kiểm soát TTHC năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (18/01/2024)
  • Kế hoạch Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (12/01/2024)
  • Công khai kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (11/12/2023)
  • Phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh BR-VT (11/12/2023)
  • Triển khai thực hiện Quyết định số 2485/QĐ-UBND; Quyết định số 2980/QĐ-UBND và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC (21/11/2023)
  • Quyết định số 2980/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh BR-VT đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (09/11/2023)
  • Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC của các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 (06/11/2023)
  • Quyết định 2561/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (16/10/2023)