Chỉ đạo Điều hành CCHC
Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC của các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023 (06/11/2023)
-   +   A-   A+   In  
 

Ủy ban nhân tỉnh vừa ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2023 (gọi tắt là chỉ số CCHC), áp dụng đối với:

Bảng 1: Các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh.

Bảng 2: UBND các huyện, thị xã, thành phổ.

Bảng 3: UBND các xã, phường, thị trấn.

- Nhóm cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh (Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu): thực hiện khảo sát xã hội học xác định mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh về khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, chấm điểm chỉ số CCHC theo đúng tiến độ đề ra; tổ chức điều tra, khảo sát xã hội học lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân liên quan phục vụ cho công tác đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC; vận hành, theo dõi, cập nhật phần mềm chỉ số CCHC phục vụ cho việc chấm điểm, đánh giá, lưu trữ cơ sở dữ liệu về chỉ số CCHC hàng năm; đồng thời tổng hợp kết quả, đánh giá chấm điểm và tham mưu UBND tỉnh công bố kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn tự đánh giá, chấm điểm kết quả CCHC, báo cáo kết quả về Tổ đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC qua phần mềm.

Các cơ quan Trung ương có liên quan đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ và đơn vị thực hiện khảo sát khi tiến hành điều tra, khảo sát xã hội học.

Nguồn: Quyết  định số 2926/QĐ-UBND

Nguồn: baria-vungtau.gov.vn

Số lượt đọc: 757

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2024 (22/04/2024)
  • Thông báo kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2023 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác CCHC trong năm 2024 (13/03/2024)
  • Hoạt động kiểm soát TTHC năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (18/01/2024)
  • Kế hoạch Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (12/01/2024)
  • Công khai kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (11/12/2023)
  • Phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh BR-VT (11/12/2023)
  • Triển khai thực hiện Quyết định số 2485/QĐ-UBND; Quyết định số 2980/QĐ-UBND và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC (21/11/2023)
  • Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. (09/11/2023)
  • Quyết định số 2980/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh BR-VT đã được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (09/11/2023)
  • Quyết định 2561/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (16/10/2023)