Tin KHCN trong tỉnh
Triển khai việc đánh giá, công nhận sáng kiến và hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến để phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (01/11/2023)
-   +   A-   A+   In  
Từ ngày 01/01/2024, Luật Thi đua, Khen thưởng sẽ bắt đầu có hiệu lực. Để công tác thi đua khen thưởng năm 2023 trên địa bàn tỉnh được kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan Thường trực Hội đồng sáng kiến tỉnh kính đề nghị Quý sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai đánh giá, công nhận sáng kiến và hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến ở cấp cơ sở để kịp thời gửi hồ sơ yêu cầu công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến ở cấp tỉnh và cấp toàn quốc theo quy định.

Thường trực Hội đồng sáng kiến tỉnh hướng dẫn, triển khai một số nội dung như sau:

1. Đánh giá, công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở

- Sáng kiến được yêu cầu công nhận có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh, cấp toàn quốc phải được thông qua Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở đánh giá và được người có thẩm quyền công nhận phạm vi ảnh hưởng ở cấp cơ sở trước khi trình lên Hội đồng sáng kiến tỉnh.  

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 11/2023.

1.1. Bước 1: Xét, công nhận sáng kiến

-  Sáng kiến được xét, công nhận theo quy định tại Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh. Việc xét công nhận sáng kiến do người đứng đầu cơ quan, đơn vị xét công nhận sáng kiến quyết định.

- Sáng kiến được công nhận là căn cứ để đề nghị Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở đánh giá phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở (sáng kiến được công nhận không còn là căn cứ để đánh giá, phân loại công chức, viên chức “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức).

Lưu ý:

a)  Điều kiện công nhận sáng kiến:

- Có tính mới trong phạm vi cơ sở đó;

- Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở đó và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực.

b) Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến theo Điều 10 Quyết định 39/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015.

c) Việc xét, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện theo Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản quy định chi tiết, cụ thể:

Đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua các cấp và khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng là đề tài khoa học đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền nghiệm thu mức đạt trở lên.

Đối tượng được công nhận có đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng là Chủ nhiệm đề tài và người trực tiếp tham gia nghiên cứu đề tài.

Việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của đề tài nghiên cứu khoa học do Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, công nhận.

1.2. Bước 2: Đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng ở cấp cơ sở

- Sau khi sáng kiến được công nhận, tác giả sáng kiến hoàn tất hồ sơ yêu cầu công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến đó gửi đến cơ quan, đơn vị cấp trên có thẩm quyền (cấp sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; cấp huyện) thông qua Bộ phận thường trực Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở để đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến ở cấp cơ sở.

- Việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến ở cấp cơ sở do thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” quyết định (Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện); thực hiện theo Hướng dẫn số 207/HD-HĐSK ngày 27/3/2019 của Hội đồng sáng kiến tỉnh về việc công nhận sáng kiến ở cơ sở và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến để áp dụng trong công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Sáng kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp cơ sở là căn cứ xét, tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và các hình thức khen thưởng khác theo quy định.

Lưu ý:

a)  Đối với các cơ quan, đơn vị không có đơn vị trực thuộc: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” đồng thời là người đứng đầu cơ quan, đơn vị xét công nhận sáng kiến. Quy trình đánh giá, công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở vẫn phải đảm bảo quy định xét, công nhận sáng kiến và đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp cơ sở (Kết quả là Quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến ở cấp cơ sở).

b) Bộ phận thường trực Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở (ở cấp huyện)

Đối với cấp huyện, Phòng Kinh tế/ Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố là Bộ phận thường trực của Hội đồng sáng kiến cấp huyện.

Tùy tình hình thực tế tại từng địa phương, việc đánh giá phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp cơ sở đề nghị đảm bảo quy định:

- Thẩm quyền công nhận: Việc đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, công nhận. Đối với cấp huyện, việc đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến ở cấp cơ sở (cấp huyện) do Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, công nhận.

- Hội đồng sáng kiến cấp huyện: do Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập. Hội đồng sáng kiến cấp huyện có nhiệm vụ xem xét, đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến và đề nghị người có thẩm quyền công nhận.

- Thủ tục trình công nhận: Hội đồng sáng kiến cấp huyện (thông qua Bộ phận thường trực của Hội đồng sáng kiến cấp huyện) trình người có thẩm quyền công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến ở cấp cơ sở (cấp huyện) trên cơ sở căn cứ kết quả cuộc họp của Hội đồng sáng kiến cấp huyện.

c)  Tiêu chí đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến ở cấp cơ sở:

-  Sáng kiến đã được cơ quan, đơn vị công nhận theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND;

-  Có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp cơ sở.

d)  Hồ sơ yêu cầu công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến

 

Hồ sơ yêu cầu công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến cấp cơ sở được đánh máy, trình bày rõ ràng, không tẩy xoá trên khổ giấy A4, bao gồm:

-  Đơn yêu cầu công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến (Phụ lục I - Hướng dẫn 207/HD-HĐSK);

-  Báo cáo tóm tắt phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến (Phụ lục II - Hướng dẫn 207/HD-HĐSK);

-  Quyết định công nhận sáng kiến ở cơ sở;

-  Các tài liệu, hình ảnh, sản phẩm hoặc mô hình liên quan (nếu có).

2. Đánh giá, công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh, cấp toàn quốc

2.1. Thành phần hồ sơ: Hồ sơ yêu cầu công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến ở cấp tỉnh, cấp toàn quốc được đánh máy, trình bày rõ ràng, không tẩy xoá trên khổ giấy A4, bao gồm:

a. Đơn yêu cầu công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến (Phụ lục I - Quyết định số 3837/QĐ-UBND ngày 28/12/2018)

b. Báo cáo tóm tắt phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến (Phụ lục II - Quyết định số 3837/QĐ-UBND ngày 28/12/2018)

c. Văn bản công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến ở cấp cơ sở;

d. Văn bản yêu cầu của cơ quan, đơn vị quản lý tác giả sáng kiến;

đ. Các tài liệu, hình ảnh, sản phẩm hoặc mô hình liên quan (nếu có).

2.2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ, gửi về:

a)  Đối với phạm vi cấp tỉnh: Hồ sơ gửi về Hội đồng sáng kiến tỉnh thông qua: Sở Y tế (lĩnh vực Y tế); Sở Khoa học và Công nghệ (đối với các lĩnh vực còn lại);

b)  Đối với phạm vi cấp toàn quốc: Hồ sơ gửi về Hội đồng sáng kiến tỉnh thông qua Sở Khoa học và Công nghệ.

2.3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trước ngày 15/12/2023.

2.4. Thời gian Hội đồng sáng kiến tỉnh trình UBND tỉnh công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến ở cấp tỉnh và cấp toàn quốc: Trước ngày 31/01/2024.

Từ ngày 01/01/2024, Luật Thi đua, Khen thưởng sẽ bắt đầu có hiệu lực. Vì vậy, để đảm bảo công tác thi đua khen thưởng năm 2023 trên địa bàn tỉnh được kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan Thường trực Hội đồng sáng kiến tỉnh kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị đảm bảo thời gian xét và nộp hồ sơ đúng thời gian quy định như trên. Thường trực Hội đồng sáng kiến tỉnh sẽ không xử lý, giải quyết những hồ sơ nộp sau ngày 15/12/2023.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc cần trao đổi, kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. SĐT: 0254.513024 - 0903.044.053 (B.Liên), FAX: 0254.3853557. Email: lienkimkhcn@gmail.com.

(Đính kèm các mẫu hồ sơ theo quy định)

Xem nội dung chi tiết công văn tại đây

Đính kèm văn bản:

Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quy định về quản lý sáng kiến cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quyết định số 3837/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quy định của Hội đồng sáng kiến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để đánh giá ảnh hưởng của sáng kiến trong phạm vi cấp tỉnh và cấp toàn quốc

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh BR-VT

Số lượt đọc: 2054

Về trang trước Về đầu trang