Tin KHCN trong nước
Giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Luật Khoa học và Công nghệ (28/10/2023)
-   +   A-   A+   In  
Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật KH&CN và các văn bản hướng dẫn thi hành trong thời gian tới.

Theo Bộ KH&CN, trong thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách, pháp luật về KH&CN để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống, ban hành và thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Rà soát và kiến nghị các cơ quan, Bộ, ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung các quy định về KH&CN trong các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực do Bộ, ngành quản lý còn mâu thuẫn, chồng chéo với pháp luật về KH&CN. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, hạn chế trong Luật KH&CN và văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Trong đó, tập trung sửa đổi, bổ sung những vấn đề cấp bách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về: Thành lập và hoạt động của tổ chức KH&CN, tăng cường quản lý và nâng cao vai trò của tổ chức KH&CN; Cá nhân hoạt động KH&CN và các ưu đãi để tạo động lực cho đội ngũ cán bộ KH&CN; Quản lý nhiệm vụ KH&CN ; Đầu tư, tài chính phục vụ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 Ảnh minh hoạ

Cũng theo Bộ KH&CN, nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về KH&CN và đổi mới sáng tạo, cần khắc phục các bất cập, hạn chế trong công tác xây dựng và thi hành chính sách, pháp luật về KHCN&ĐMST: Đảm bảo việc thực hiện các cơ chế, chính sách về KHCN&ĐMST theo hướng hiệu quả, đồng bộ, thiết thực, có tính khả thi.

Trong đó, cần kịp thời thể chế hóa trong quy định của pháp luật để nhanh chóng đưa các cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng trên thực tế; tổ chức đánh giá hiệu quả thực thi của cơ chế, chính sách trên thực tế để kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm. Các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương cần chú trọng việc xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về KHCN&ĐMST (phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tính thống nhất, kịp thời, đồng bộ trong việc xây dựng văn bản pháp luật,...).

Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ - cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất công tác quản lý nhà nước về KHCN&ĐMST, đặc biệt là trong công tác xây dựng các thể chế, chính sách, chiến lược, văn bản pháp luật chung của cả hệ thống, thực hiện các biện pháp tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động quản lý nhà nước;

Bên cạnh việc khuyến khích, hỗ trợ hoạt động KHCN&ĐMST, cần chú trọng tạo lập môi trường thuận lợi cho các hoạt động ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật KH&CN và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của khoa học và công nghệ đối với sự nghiệp phát triển của đất nước. Tăng cường sự phối hợp của các cơ quan có liên quan trong thực hiện Luật KH&CN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Nguồn: vietQ.vn

Số lượt đọc: 519

Về trang trước Về đầu trang