Thông tin chỉ đạo điều hành
Lãnh đạo, chỉ đạo về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 (26/10/2023)
-   +   A-   A+   In  
  

Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của Hội Liên hiệp Thanh niên và các thành phần thanh niên. Để Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024- 2029 đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra và các ban của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc, toàn diện Nghị quyết số 25- NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” và Kết luận số 80-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 15/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thanh niên và công tác thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và toàn xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, phát huy vai trò của thanh niên và các tổ chức của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương; kịp thời biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến là cán bộ, hội viên, thanh niên.

3. Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với các ban, ngành liên quan hướng dẫn Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung, văn kiện, đề án nhân sự trình Đại hội. - Báo cáo chính trị cần đánh giá đúng, khách quan thực trạng công tác Hội và phong trào thanh niên; nêu rõ những kết quả đạt được, những cách làm hay, mô hình mới; chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm, bám sát thực tiễn và dự báo tình hình thanh niên để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh; quan tâm chú trọng công tác tuyên truyền, vận động thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tạo sự chuyển biến mới trong việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên đáp ứng nhu cầu và phát huy thanh niên. - Công tác nhân sự của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp phải thực hiện đúng các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; cơ cấu, số lượng hợp lý, chú trọng tính liên hiệp, tính đại diện, tiêu biểu cho khối đoàn kết các tầng lớp thanh niên; phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong Ủy ban Hội. Việc giới thiệu cán bộ Đoàn chủ chốt để hiệp thương giữ vị trí lãnh đạo Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mỗi cấp bảo đảm dân chủ, đúng nguyên tắc; chú trọng phát hiện, giới thiệu người có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cao đối với tổ chức Hội.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền về Đại hội; tổ chức các hoạt động thi đua, tình nguyện, tạo khí thế trước, trong và sau Đại hội.

5. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ban, ngành chức năng liên quan phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, tạo điều kiện để Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tổ chức thành công Đại hội, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đổi mới, sáng tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác tổ chức Đại hội.

6. Thời gian tiến hành Đại hội: Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 5/2024; cấp huyện hoàn thành trong tháng 8/2024, cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 15/10/2024.

7. Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh chủ trì, phối hợp Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp trong tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để chỉ đạo.

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Tỉnh uỷ BR-VT

Số lượt đọc: 1038

Về trang trước Về đầu trang

TIN TỨC KHÁC
  • Thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 (02/07/2024)
  • Về việc công khai kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia của tỉnh tháng 5/2024 (01/07/2024)
  • Triển khai chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (15/03/2024)
  • Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự (11/12/2023)
  • Thông báo thời gian xử phạt hành chính thông qua ghi nhận của hệ thống giao thông, thông minh giám sát tự động bằng camera trên tuyến Quốc lộ 55,56 (09/11/2023)
  • Kế hoạch Truyền thông nâng cao Chỉ số Quản trị môi trường trong Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) (01/11/2023)
  • Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh (23/10/2023)
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (17/10/2023)
  • Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023) (06/10/2023)
  • Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (03/10/2023)