Tin KHCN trong nước
Sửa quy định thời gian thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương (21/09/2023)
-   +   A-   A+   In  

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 17/2015/TT-BKHCN quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm d, điểm e khoản 1 Điều 2 về yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia như sau:

Thời gian thực hiện của mỗi nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương, bao gồm cả thời gian gia hạn không quá 36 tháng.

Trường hợp nhiệm vụ KH&CN không thể thực hiện trong thời gian 36 tháng do yêu cầu của vấn đề KH&CN thì nhiệm vụ KH&CN phải được Hội đồng KH&CN xét duyệt đề cương chi tiết kiến nghị Lãnh đạo Bộ cho phép thực hiện. Ý kiến của Hội đồng được thể hiện trong Biên bản họp Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết của nhiệm vụ.

Thời gian tiến hành thủ tục thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương kể từ khi Bộ KH&CN nhận được đề xuất nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh đến trước thời điểm ký kết hợp đồng giao thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương không quá 01 năm. 

Sau 01 năm mà nhiệm vụ chưa được ký hợp đồng thực hiện thì nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương cần đánh giá lại tính cấp thiết và tính mới của vấn đề KH&CN trước khi tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá lại tính cấp thiết và tính mới của nhiệm vụ đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khẳng định vấn đề khoa học vẫn còn cấp thiết đối với địa phương;

- Có ý kiến đề xuất của các thành viên Hội đồng khoa học xét duyệt đề cương chi tiết nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương cần tiếp tục thực hiện tại phiếu xin ý kiến từng thành viên Hội đồng khoa học.

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương được tiếp tục thực hiện khi đáp ứng đủ các yêu cầu tại điểm này và được trên 50% số phiếu của các thành viên Hội đồng khoa học đề xuất cần tiếp tục thực hiện.

Có cam kết góp vốn từ ngân sách của địa phương để thực hiện nhiệm vụ, tỷ lệ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương tối thiểu bằng 10% kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương cấp để thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ.

Nguồn: baochinhphu.vn

Số lượt đọc: 550

Về trang trước Về đầu trang